Rabu, 30 April 2014

adat tradisi pernikahan suku sunda

0 komentar" MEONG NGARAMPID BAKAKAK "
MEMEONGAN:
Adat-adat kasundaan buhun dina pernikahan turun-tumurun ti karuhun-karuhun. Tug ka ayeuna tetep dipupusti,ditiru, digugu, ku anu rumasa jadi rundayan Sunda.Diupacarakeun, dipintonkeun dibarengan ku rasa agul. Agul ku ayana adat titinggal karuhun.Agul ku alusna, agul ku munel siloka-silokana.Agul ku basana tandes, irama rumpakana saeutik tulis leubeut beuti. Gugueun tirueun nu hirup pandeuri. Ku hal eta adat-adat karuhun Sunda teu weleh kapusti-pusti,bari dipinton-pintonkeun dina upacara,ngareuah- reuah karia "modana" unggahna panganten ka Bale nyungcung. Batan leungit anggur tambah seungit,jadi panggugah hate para sarjana,ngali deui tambahna atawa mesekna.

Meresan nu teu acan marele,mesek nu teu acan kapesek. Tinggalkeuneun ka rundayan Sunda nu tambah-tambah nga-rekahan. Kanyataan ayeuna nu kapesek ku sepuh-sepuh Cirebon, tambihna adat siloka Sunda.Teu mustahil eta teh geus ti baheula ayana di Cirebon, tapi nyebarna ka Parahyangan rupana ka-bendung ku teu acan aya patali-marga saperti ayeuna. Ku wasis jeung waskitana Bujangga-bujangga,iyasa nyipta tarekah keur mepende hate ngilangkeun tugenah hate pamuda-pamudi nu karunghal.Kaasup adat nu alus pisan, teu awon jadi pintonan.Jadi tambahna kana upacara adat pernikahan nu geus aya. Alhasil kitu soteh ka pilemburan-pilemburan nu singkur,ka padesan nu nenggang, da di Cirebon sawewengkonna mah,geus lila pisan dipintonkeunana. Nya eta nu disebat "memeongan". Memeongan teh kecap dialek Cirebon nu hartina Uucingan.Sabab di Cirebon nyebut ka nu disebut ucing di Priangan teh meong. Memeongan ceuk urang Cirebon ulah dihartikeun Mamaungan ku urang Priangan.Wayahna bae anut, milu nyebut Memeongan nu hartina uucingan (niru-niru lampahna ucing). Dipintonkeunana nyelap dina upacara Huap Lingkung Panganten.

Urang caritakeun heula naon nu dipake mepende hate ka nu dirunghal. Teu cara tarekah nu baheula, kiparatna teh ku dikawinkeun saheulaeun nu arek ngarunghal. Boh awewe boh lalaki nu dek dirunghal,saharita kudu aya papasangan.Teu pilih bulu teu pilih tanding,sanajan pasangan teu saimbang.Tempo-tempo lalaki atawa awewe "dibeuli" asal daek dikawinkeun pikeun tumbal, disebutna kawin isuk pegat sore. 

Cek babasan harita kajeun teuing,dek disibeungeutan,ari daek dipake kiparat mah.Teu langka nini-nini atawa aki-aki ge dipake tumbal ngarunghal asal diburuhan.Ku bujangga Cirebon dicipta pikeun ganti peta kitu teh,nyaeta ku akal sangkan kabeuli hatena,sangkan ridoeun dirunghal,ulah aya matakna kana awak,nya ku diturutkeun sapamertana.
Menta naon oge dibere,nurut sakadugana adi beuteung (nu ngawin adina).Teu langka aya anu menta mobil,motor,jsb. 

Ku anu kadada-kaduga mah aya nu dikabulkeun.Tapi kaayeuna- keun geus aya hiji kapastian,naon-naon bae nu beunang dipenta pikeun upah teu ngeunah hate ku anu jadi "meong." Ku meong bikang, nyaeta nu dirunghal teh mojang,nu kudu dipenta teh: Pakean sapangadeg,seuseukeutan: jarum,peso tikel,gunting atawa kaperluan ngaput/ngarenda.
Ku meong jalu (nu dirunghalna lalaki),nu beunang dipenta sarua bae jeung pepentaanana meong bikang, nyaeta pakean sapangadeg, seuseukeutan,parabot tukang kayu anu ringkes-ringkes atawa parabot bengkel anu tiasa di-bungkus.Prak-prakan memeongan kieu Dina rek prak pisan upacara Huap Lingkung Panganten,si "meong" boh jalu boh bikang,datang pura-pura ngontrog ka nu ngawin adina, menta pameuli hate,pamunah tugenah pedah dikawin adina. 

Ku adi beuteung (salaki adi atawa pamajlkanadi),dibeuli- beuli atina ulah siga nu ambek.Bari sok si bungkusan tadi nu eusina seuseukeutan,pakean sapangadeg teh,dipasrahkeun. Make upacara gunting-pita nu tungtung pada tungtung eta pita dicekel ku panganten istri pameget. Kaayaan pita jadi manteng.

Eta si pita manteng bret digunting ku "meong" tea. Ari bret ari belenyeng si "meong" lumpat ngabantun bungkusan tadi. Tapi da puguh meong (ucing),teu weleh bangor.Ngabecir lumpatna teh bari ngarampid bakakak ti hareupeun panganten,tina "adep-adep" nu rek didahar dina huap-lingkung.Dibawa lumpat sa-kalumpat-lampet, dikepung ku barudak rek pada ngarebut bakakah meunangna meong ngiwat tadi tina adep-adep tea.Pada ngudag nepi ka karebutna ku nu sejen.Sanajan geus karebut ge terus bae si "meong" mah lumpat kabur,tuluy ngeceburkeun maneh kana kulah (baheula kana kulah soteh,da ayeuna mah asup ka kamar mandi),tuluy nyumput.Meong geus nyumput,kakara Huap-Lingkung diteruskeun.Sakitu tina perkara adat memeongan teh.

Dongeng Sunda Prabu Siliwangi

0 komentar


DONGENG SUNDA PRABU SILIWANGI

Kangjeng Prabu Siliwangi 
Kangjeng Prabu Siliwangi linggih dina singgasana karajaan, ngersakeun magelaran.
Hempak para mantri ponggawa,pangpayuna papatih katut sesepuh nagara,piderekeun piramaan sadayana mendeko mando,nganti-nganti dawuh raja.


Teu lami kangjeng Prabu Siliwangi ngadawuh,gentra alon kawantos keur liwung kalbu,dawuhanana: " Anjeun datang ka mangsa,andika sadaya diperih pati geusan ngayonan pangrurug musuh. Isun percaya kana kateuneungan pati jiwa raga. Mungguh Pajajaran ayeuna estu dikepung-wakul ku musuh,ti kulon ditingker ku urang Banten,ti watan ku urang Cirebon,geus ngangseg karepna ngaranjah nagara urang.

Tapi tina caringcing jeung dijagana kapetengan Pajajaran,nu jadi musuh kandeg teu bisa laju.Ayeuna pamentaisun,sakabeh senapati katut balad-baladna,kudu geura miang deui ngajaga wates mangka tohaga,ulah nepi ka bobor karahayuan.
 Ngan Ki nanda kakasih isun,anu kudu tutunggon karaton,anu lian mah bral geura miang,mangka tembong karongkahan putra putu Pajajaran ... !!!
 

Saparantos bubaran sinewaka,Nanda ngajenggut,raosna nyeri peurih jeung lara wirang,nya eta dumeh henteu kawidian miang ngayonan musuh,kalah ditimbalan tunggu karaton. Dina pikirna Nanda : " Aing  teh perjurit,nu sumeja bela pati ka nagara. Tapi kacida teuing ku raja,make teu dipercaya, dicacampah dianggap bikang tukang ngotokngowo di karaton, keun rasakeun pamales aing...!".
  

Peuting-peuting manehna sakancana lolos ti Pajajaran,ngungsi Maolana Yusup di Banten sejana minangsaraya.

Senin, 07 April 2014

Sangkuriang & Danghyang Sumbi

0 komentar

Kisah Sangkuriang dan terbentuknya Tangkuban Parahu


By : ExsperienceLife-andy


(sumber foto: http://www.belantaraindonesia.org/2009/05/gunung-tangkuban-perahu.html)

LUASNYA wilayah Indonesia membuat Negara ini kaya akan berbagai hal, mulai dari kuliner, seni sampai ke cerita rakyat. Salah satu cerita rakyat yang terkenal di negeri ini ialah cerita tentang Sangkuriang. Legenda yang berasal dari tatar Sunda ini menceritakan bagaimana terbentuknya Gunung Tangkuban Parahu dan beberapa gunung yang mengelilingi Kota Bandung.
Konon, di kahyangan ada sepasang dewa dewi yang melakukan kesalahan sehingga keduanya dihukum oleh Sang Hyang Tunggal turun ke bumi dan dikutuk menjadi hewan. Sang dewa dikutuk menjadi anjing dengan nama Si Tumang dan sang dewi dikutuk menjadi babi hutan dengan nama Wayung Hyang.
Suatu hari babi hutan itu kehausan dan meminum air yang ditemukannya di hutan dalam sebuah batok kelapa. Ia tak tahu kalau air itu sebenarnya air seni Raja Sungging Perbangka yang kebelet waktu berburu di hutan. Ajaibnya, babi itu pun hamil dan melahirkan seorang bayi perempuan yang cantik. Namun, Wayung Hyang meninggalkan bayi cantik ini di tengah hutan yang kemudian ditemukan oleh sang raja, tanpa ia ketahui bahwa bayi tersebut adalah anaknya.
Akhirnya, sang Raja membawa bayi cantik ini ke keraton untuk dibesarkan. Bayi tersebut diberi nama Dayang Sumbi alias Rarasati. Dayang Sumbi tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik sehingga banyak pria yang ingin meminangnya. Namun, Dayang Sumbi tidak tertarik pada semua pinangan tersebut hingga terjadi peperangan karena berebut ingin mendapatkan Dayang Sumbi.
Dayang Sumbi pun kemudian meminta kepada sang Ayah untuk pergi mengasingkan diri ke sebuah bukit dengan ditemani seekor anjing jantan, yaitu si Tumang. Selama pengasingannya, ia mengisi waktu dengan menenun. Satu waktu, saat Dayang Sumbi sedang asyik menenun di atas bale-bale, torak yang digunakannya jatuh ke bawah. Karena ia merasa malas untuk mengambilnya, ia hanya berkata “Siapa saja yang bisa mengambilkan torak itu, bila laki-laki akan saya jadikan suami, dan bila perempuan akan saya jadikan saudara”.
Di luar dugaan ternyata yang mengambilkan torak itu adalah Si Tumang. Dayang Sumbi pun harus memenuhi janjinya dan menikah dengan Si Tumang yang sebenarnya ia adalah seorang dewa yang tampan dan gagah. Raja yang mendengarnya merasa malu hingga Dayang Sumbi kembali diasingkan ke hutan untuk hidup hanya ditemani si Tumang.
Namun, pada malam bulan purnama, Dayang Sumbi terkejut karena si Tumang berubah ke wujud aslinya. Ia sempat tak percaya dan menganggap itu hanyalah mimpi sampai akhirnya Dayang Sumbi hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki yang tampan. Mereka memberi nama anak laki-laki itu Sangkuriang. Maka, ia pun tumbuh menjadi laki-laki tampan dan kuat.
Suatu hari, Dayang Sumbi yang sedang ingin makan hati menjangan (kijang) menyuruh Sangkuriang untuk berburu sambil ditemani Si Tumang. Tapi setelah sekian lama pergi ke hutan, ia tak menemukan satu hewan pun. Sampai akhirnya ia melihat seekor babi hutan yang sedang lari, ia pun menyuruh Si Tumang untuk mengejarnya. Namun Si Tumang hanya diam saat melihat babi hutan tersebut, karena ia tahu babi hutan itu adalah Wayung Hyang yang sebenarnya nenek dari Sangkuriang. Kesal melihat Si Tumang yang diam saja, Sangkuriang pun menakut-nakuti Si Tumang dengan panahnya, tapi ternyata anak panah itu terlepas dan mengenai Si Tumang.
Sangkuriang yang kebingungan dan belum dapat hewan buruan, langsung menyembelih Si Tumang dengan mengambil hatinya untuk diberikan ke ibunya. Dayang Sumbi sangat senang bisa makan hati hasil buruan anaknya. Tapi setelah mengetahui hati yang dimakannya ialah hati Si Tumang, ia sangat marah karena sebenarnya si Tumang adalah ayah Sangkuriang. Saking marahnya ia memukul Sangkuriang dengan sendok yang terbuat dari tempurung kelapa sampai kepala Sangkuriang terluka dan berdarah.
Sangkuriang yang tidak mengetahui kalau Tumang adalah ayahnya, ketakutan melihat sang ibu marah besar. Sangkuriang pun pergi meninggalkan rumah dan tak kembali pulang ke rumah. Dayang Sumbi merasa bersalah telah membuat anaknya pergi dari rumah. Ia hanya bisa berdoa kepada Sang Hyang Tunggal untuk dipertemukan kembali dengan anak semata wayangnya.
Setelah pergi meninggalkan rumahnya, Sangkuriang sendiri pergi mengembara sambil berguru pada banyak petapa sakti, sehingga kini ia menjadi pemuda yang kuat, sakti dan gagah perkasa. Setelah beberapa lama mengembara ke berbagai tempat, tanpa Sangkuriang sadari, ia tiba di tempat Dayang Sumbi, tempat di mana ia dibesarkan.
Di sana ia bertemu dengan putri cantik yang tanpa ia ketahui bahwa putri tersebut adalah ibu kandungnya, Dayang Sumbi. Kecantikan Dayang Sumbi didapatkan dari hasil tapanya selama ia ditinggal Sangkuriang. Selama itu pun, Dayang Sumbi hanya memakan tanaman mentah sehingga ia terlihat awet muda.
Mulanya, Dayang Sumbi juga tidak menyadari bahwa kstaria tampan tersebut adalah anaknya yang selama ini pergi meninggalkannya. Kemudian, keduanya saling jatuh cinta.
Suatu hari, Sangkuriang yang tengah bersandar mesra dan Dayang Sumbi yang sedang menyisir rambut Sangkuriang melihat sebuah bekas luka di kepala Sangkuriang. Ketika itu juga, Dayang Sumbi teringat akan kejadian silam saat ia memukul kepala Sangkuriang dengan sendok. Setelah ia mengetahui bahwa ternyata Sangkuriang adalah anak kandungnya, maka Dayang Sumbi segera memberi tahu kebenarannya.
Namun, meski sudah diberitahu oleh Dayang Sumbi, Sangkuriang tetap memaksa untuk menikahinya. Dengan sekuat Dayang Sumbi berusaha menolaknya, maka ia pun memberikan sebuah syarat pinangan yang tak mungkin dipenuhi. Ia menyuruh Sangkuriang untuk membuat perahu dan telaga (danau) dengan membendung sungai Citarum dalam waktu satu malam. Sangkuriang yang terlanjur telah jatuh cinta pada ibunya itu langsung menyanggupi dan mengerjakan permintaan itu dengan bantuan sahabat-sahabat jin-nya.
Sangkuriang kemudian membuat perahu dari sebuah pohon yang tumbuh di timur, yang menurut banyak orang tunggul dari pohon itu kini menjadi Gunung Bukit Tanggul. Sedangkan ranting pohon yang ditumpuknya di sebelah barat itu menjadi Gunung Burangrang. Karena dibantu makhluk halus, Sangkuriang hampir menyelesaikan semuanya. Tapi, Dayang Sumbi yang tidak ingin menikah dengan anaknya terus berdoa pada Sang Hyang Tunggal agar Sangkuriang tak bisa menyelesaikannya.
Dayang Sumbi pun mengibaskan kain boeh raring hasil tenunannya, dan seketika kain putih itu bercahaya seperti fajar yang terbit dari timur. Jin yang membantu Sangkuriang mengira bahwa hari telah mulai pagi dan mereka pergi ketakutan. Sangkuriang yang kesal karena hampir menyelesaikan semuanya itu langsung menjebol bendungan danau yang berada di Sanghyang Tikoro, sumbat danau itu ia lemparkan ke arah timur dan kini menjadi Gunung Manglayang. Perahunya sendiri yang telah dibuat itu ditendangnya ke arah utara dan kini menjadi Gunung Tangkuban Parahu.
Terlepas dari benar atau tidaknya kisah tersebut, Gunung Tangkuban Parahu telah menjadi primadona Kota Bandung. Banyak orang yang berkunjung ke tempat ini untuk mengabadikan keindahannya. Dan yang bisa Sobat Djadoel ambil dari kisah ini adalah patuhilah orang tuamu.