Senin, 25 Juli 2016

Asal Mula Bangsa Sunda/OrangSunda/Dinasti Sunda yang menurunkan Seluruh Suku-Suku Di Nusantara

0 komentar

Clue Sajarah SUNDA

Sampurasun,,,
Hana nguni hana mangke
Tan hana nguni tan hana mangke

Aya baheula, aya ayeuna
Moal aya ayeuna mun euweuh baheula

mugia ieu anu jadi ugeuran tur udagan para Ki Sunda pribadi anu teu poho kana PURWADAKSINA anu nganyahokeun Sajarah SUNDA BIHARI, SUNDA KAMARI jeung SUNDA KIWARI.
ngajadikeun hirup lalakon lampah dina pahirupan anu diwangun ku olahan dasar élmu dina tuturan adat jeung budaya tuturunan, karuhun anu buhun, pikeun panataran tur panuturan ules watek jeung paripolahna anu ngagambarkeun salaku manusa Sunda sangkan mampu nyumponan: kabutuh alam jiwa, kabutuhan alam pikir, jeung kabutuh alam waruga, sangkan dina nata rasa jeung niti diri, aya kadali atawa elésan, teu mangprung ngaberung sakama-kama, sakarep ingsun. Aturan Hirup di alam panyorangan. Kudu pengkuh kana aturan dina “tata, titi, duduga, kalih peryoga dina panalar panaluntikan Sajarah Sunda,,,
Tata (aturan léngkah) = tatapakan laku anu kudu napak kana ugeran aturan talari paranti sangkan teu ngarempak aturan, teu “pamali” (hasil kalakuan anu sok jadi mamala goréng).
Titi (tahapan léngkah) = titincakan laku anu nincak kana paniatan anu surti jeung nastiti.
Duduga (sawangan) = rupaning anu rék dilakonan tinangtu kudu disawang heula saméméh disorang, sangkan hasilna caina hérang laukna beunang, anu karasa pikeun kasalametan. (Wiwaha Yuda na Raga).
Peryoga = ukuran kamampuh pikeun ngajurung laku dina hiji tujuan (kasanggupan anu diukur ku kamampuh).
(*puraga djati)
Saperti Ngolah jiwa, keur ngalelemu RASAna, bisa di geteran ku cara ngageterkeun sora-sora alam (Rahyang Sora Pagendingan) anu mangrupa alat alat seni Buhun (tradisi). Anu ngumandangna dina geteran galura jeung daya geterna. numawi
keur udagan carita Sajarah Sunda-na bisa nganyahokeun kana Sajarah Sunda anu sabenerna tur sampurna sagemblengna, SAE(nya)na mah kudu cacap heula naluntik sakabeh naskah jeung wawasan anu ngeunaan Kasajarahan Sunda, boh anu kuno kitu deui anu “anyar” (kamari), nengetkeun anu geus guar jeung anu acan kaguar, neang anu geus kapanggih jeung anu acan kapanggih, sabab teu cicing di hiji tempat atawa wawangunan, teu dihiji jelema, jeung lain dihiji pakumpulan.
ieu kabeh kudu dikanyahokeun ku cara ngaLAKU, nindak dina neangan kabeh eta pangarti bari ulah poho jeung mopohokeun tugas urang salaku anu HIRUP (cul dogdog tinggal igel), yen aya anu ngagantungkeun HIRUPna ka diri urang, nyatana kolot, anak jeung pamajikan. Sabab, tibatan beak nganyahokeun ieu sajarah ngadon kaburu beak umur (paeh) manten, anu antukna tugas anu sakuduna muser kana LAKU diri anu eling (SADAR) poe ieu, jam ieu, detik ieu jadi mangprung teu kapigawe, diajar sajarahna oge teu hatam kabeh da kaburu paeh, hirup teu guna sabab elmu udaganna teu manfaat pikeun diri jeung balarea. Sajarah Sunda anu BIHARI jeung KAMARI anu sakuduna ngaJADIkeun kahadean pikeun KIWARI jadi teu kaCIRI kusabab teu ngaBUKTI dina BAKTI.
sanajan kitu, tina sawatara naskah jeung wawasan anu jumlahna ngan saeutik tapi geus kaguar ku para ahli sajarah, supaya teu mangprung teuing tina sakitu oge geus bisa katangeun yen sajarah sunda teh ngawengku sakabeh widang kahirupan manusa umumna, cindekna kahirupan manusa urang sunda, tegesna ngawengku wiwidangan:
– Evolusi Bumi / jagat dunya ieu (planet bumi)
– Manusa Sunda
– Kayakinan/ageman/ajaran Sunda
– Budaya jeung per-adab-an (civilization) Sunda
– Pakumbuhan (ka-masyarakat-an) Sunda
– kaNAGARAan Sunda
– kaRATUan (kaRAJAan) sunda.
jjrd.
Galur Sajarah Sunda jeroning proses kaMEKARannana, guluyurna saperti dihandap ieu :
A. mangsa PURWANING SUNDA BIHARI
Dina panalar Sunda Buhun kieu,
Gelarna SUNDA katut sagalaning kaSUNDAannana, mimitina ti jaman BATARA CIKAL nungancik di “Mandala ParaHyang” (dilebah Kanekes atawa “Baduy Kiwari”).
anu disebut Mandala ParaHyang teh nyaeta “Mandala Kahiyangan” (=mandala gaib) anu tetep ngadeg aya nepi ka kiwari, tapi henteu bisa katenjo ku panon manusa biasa.
tah kitu basaNa,,
lamun diitung make ukuran kalamangsa PURWAYUGA sunda bihari timimiti gelarna didunya manusa purba “Lutung-Kasarung”. mimitina Sajarah Sunda teh kira-kira kurang luwih 1-2 juta taun baheula.
B. mangsa PURWAYUGA SUNDA BIHARI
Dina mangsa ieu, sajarah sunda mekar maju kalawan nete nincak rupa rupaning hambalan mekar pertuwuhan jeroning Purwayuga Sunda Bihari. wujud manusa lutung atawa “manusa monyet” (lutung kasarung) lambat laun robah salin rupa jadi Manusa Budaya (Homo-Sapiens).
Budayana oge ningkat maju tina tahapan kabudayaan paleo kultur, awalpaleolitik, kana kabudayaan neo-kultur, awal neo litik, nya akhirna cat mancat kana mangsa “Parahiyangan Perbangkara”.
C. mangsa PARAHIYANGAN PERBANGKARA
Mangsa ieu teh mimiti ngadegna “ka-MAHARAJA-RESI-an” atawa “ka-MAHAPRABU-RESI-an” anu ngawengku kawasan Parahiyangan Purbakala (purbangkara = purba-kala), nyeta anu sok katelah “Galunggung = Galuh Hyang Agung”
dina mitologi Sunda dongeng legenda “Dayang Sumbi jeung Sangkuriang” disebutkeun yen Maharaja-Resi Parahiyangan mangsa harita teh ngaranna “RATU SUNGGING PERBANGKARA”. lamun diitung kusangkala Geologi mah, ngadegna dina mangsa 50.000 taun baheula.
“Kabudayaan Sunda” jaman harita geus nincak kana tahapan Neo-kultur, Neolitik, kalawan geus munggah kana kabudayaan Gopara (parunggu) dina jaman Pra-Sejarah.

D. mangsa PARAHIYANGAN SANGKURIANG

Mangsa dina sesebutan ieu, ngadegna dina mangsa sasakala gelarna Talaga Bandung, nyaeta anu sok katelah “Sumur Bandung” atawa “Leuwi Sipatahunan”.
Ari Talaga Bandung ngajadina “dijadikeun” ku Sangkuriang kira-kira 10.000 taun baheula, nyaeta mangsa “SANGKURIANG” nyieun bendungan di wahangan Citarum nepi ka caina kapendet ku bendungan, nya tuluy ngeuyeumbeung jadi talaga. Eta anu dicaritakeun dina dongeng legenda “Dayang Sumbi jeung Sangkuriang”.
E. mangsa SUMUR BANDUNG
nincak kana tata-paKUWU-an (karajaan -karajaan leutik)
a. Sindulang, Alengka, Kendan, Cangkuang (Leles)
sisi Talaga belah Wetan
b. Malabar, Puntang,,,, jst
sisi Talaga belah Kidul
c. Rajamandala,,,, jst
sisi Talaga belah Kulon
d. Karatuan-Karatuan Sunda palebah Padalarang, Dago, Manglayang,,,, jst
sisi Talaga belah Kaler
F. jaman DWIPANTARA
Urang Sunda anu asalna mangrupakeun bangsa daratan atawa pa-GUNUNG-an, geus mimiti
mekar jadi bangsa maritim atawa palayaran laut.
Jawa Dwipa, nu ngawngku pulo Jawa (“NUSA KENDENG”)
Suwaruna Dwipa, nu ngawngku pulo Sumatra jeung Tanjung Malaka (MALAYA).
Waruna Dwipa, nu ngawngku pulo Kalimantan, Sulawesi, Melenesia, Polenesia jeung pulo-pulo sarta basisir Asia Tenggara.
Simhala Dwipa, nu ngawngku basisir Australia, pulo Madagaskar (Malagasia), basisir Afrika, Sudan jeung India.
G. jaman Galunggung
Jaman Galunggung ngadegna dina mangsa “ka-MAHAPRABU-RESI-an” Galunggung atawa GALUH HYANG GUNG anu ngawengku ka-PRABURESI-an jeung karajaan saperti:
CUPU (Cupunagara) anu taya lian ngaran rusiah tina GALUH PUNTA NAGARA. Ngatan liana nyaeta PUNTA HYANG atawa disingket PUNTANG
Karesian KENDAN di Nagreg Kiwari
Karajaan SINDULANG (Sindula Hyang) anu disebut ku urang Taruma mah Karajaan ALENGKA (kiwari=CICALENGKA)
Karajaan MALABAR,sekeseler Dinasti TARUMA
Karesian TANJUNG KIDUL (Garut Kidul?)
Karajaan AGRABINTA
Karajaan INDRAPRAHASTA
jeung saterusna ngabawah karajaan-karajaan kalawan Karesian-Karesian.
Jembar ngadegna jaman Galunggung diwilayah JAWADWIPA hususna, diwilayah DWIPANTARA umumna, perkiraan candrasangkalana geus aya sakurang-kurangna dua rebu taun kaliwat. Daulatna pisan ngadeg dina jaman SUNDASeMBAWA anu mimiti dipimpin ku anu mawa misi ajaran SUNDAYANA.
H. jaman SALAKANAGARA nepi ka TARUMANAGARA
Dina medar tur ngaguar harti anu misti ku mustari, pikeun ajén-inajén kamanusaan, numutkeun anu kapibanda jeung anu dipiwanda, dina kapribadian Manusa Sunda anu disebut “Talari Paranti”. Hamo kudu landung ku catur, hamo kudu panjang ku panalar, dina lumaku-na, ngadadaran ku carita, pibahaneun ngudag élmu, ning rasa kasampuraan, jeung , ning rasa ka- sampurnaan geusan diri, dina hiji ajén anu tangtu, nyatana Ngolah Diri (RaGaNa) pasti dina BENERna ngolah NaGaRa-na.
Bagja Rahayu Ki Sunda
Hung Ahung _/\_
Cag.
Rampes,,,,

Amanat Galunggung Prabuguru Darmasiksa Leluhur Sunda

0 komentar

Amanat Galunggung Prabuguru Darmasiksa Leluhur Sunda

Oleh: Drs. H.R. Hidayat Suryalaga
PURWAWACANA
Amanat Galunggung atau disebut Naskah Ciburuy atau Kropok No.632 yang merupakan amanat Prabu Guru Darmasiksa merupakan khasanah Budaya Sunda sebagai kearifan Genus Lokal. Sebenarnya Budaya Lokal dapat ditelusuri melalui tiga tataran:
  • Budaya Lokal yang terdapat di segenap wilayah Nusantara; kajian mengenai hal ini telah banyak digarap para pakar, khususnya dalam kajian Sosiologi dan Antropologi Budaya.
  • Budaya Lokal yang terdapat di Wilayah Jawa Barat/Tatar Sunda bersifat umum tersebar di setiap daerah sebagai penanda budaya etnisnya.
  • Budaya Lokal yang khusus di satu daerah saja; bisa berdasarkan historis, geografis, filologis, filosofis dan sosiologis. Misalnya saja seperti pada kesempatan sekarang, yaitu seputar Budaya Lokal yang terdapat di wilayah Sukapura/Tasikmalaya, karena lokasi ditemukannya kropak No.632 ini dahulu termasuk wilayah Sukapura.
Beberapa hal yang ingin dicapai kali ini, yaitu untuk:
Menemu-kenali budaya lokal Sukapura/Tasikmalaya. Pada awalnya bisa ditelusuri dengan menyimak budaya fisik yang bisa diindra, misalnya: adat istiadat, bahasa, seni, sistem bermasyarakat, mata pencaharian, iptek dan peralatan. Tentang keberadaan budaya fisik ini, mungkin di Pemda Kabupaten Tasikmalaya telah banyak data yang terdokumentasikan dengan lengkap.
Menemu-kenali citra identitasnya, hal ini akan berkaitan erat dengan sistem nilai (value) dan pandangan hidup (visi) dari masyarakat pendukung budayanya. Dalam hal ini masyarakat Sukapaura/Tasikmalaya. Menurut hemat saya, dalam sistem nilai /visi hidup inilah ciri identitas yang harus ditelusuri, dipilih dan dipilah sehingga tersistemasikan dengan jelas.
Mencari upaya agar nilai-nilai yang menjadi citra atau identitas masyarakat Sukapura/Tasikmalaya dapat ditransformasikan dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat. Sehingga dapat dijadikan kontribusi lokal bagi kesejahteraan masyarakat yang berbudaya, yakni masyarakat yang madani dan mardotillah baik lokal, nasional maupun internasional. Sehingga dengan berbekal citra identitas yang otentik, kita bisa membentuk visi hidup yang akan kita wujudkan pada masa kini dan masa yang akan datang.
Dalam tulisan ini analisis terkonsentrasi pada aspek nilai-nilai pandangan hidup (value, etika, moral) yang terdapat dalam referensi kesejarahan (historiografi), seperti halnya yang dijumpai dalam naskah-naskah kuno yang diterbitkan serta ada keterkaitannya dengan wilayah Sukapura/Tasikmalaya.
Sedangkan pada bagian tertentu bisa kita telusuri “benang mas” keotentikan dari nilai-nilai identitas kearifan para leluhur Sunda, khususnya yang menyangkut Wilayah Sukapura/Tasikmalaya. Dalam tulisan ini pendekatan analisis yang digunakan secara linguistik tekstual, filologi dan semiotika (ilmu tentang tanda/lambang).
KERAJAAN SAUNGGALAH I (KUNINGAN)
Awal kisah di mulai dari Kerajaan Saunggalah I (Wilayah Kuningan sekarang) yang sebenarnya telah eksis sejak awal abad 8M; seperti yang terinformasikan dalam naskah lama Pustaka Pararatwan I Bhumi Jawadwipa dengan nama Saunggalah. Rajanya bernama Resiguru Demunawan kakak kandung Purbasora (Raja di Galuh 716-732M). Ayahnyalah (Rahyang Sempakwaja yaitu Penguasa Galunggung) yang mendudukkannya menjadi raja di Saunggalah I.
Tokoh yang mempunyai gelar Resiguru dalam sejarah Sunda hanya dipunyai oleh tiga tokoh, yaitu Resiguru Manikmaya (Raja di Kendan, 536-568M), Resiguru Demunawan (di Saunggalah I/Kuningan, awal abad 8M) dan Resiguru Niskala Wastu Kancana (Raja di Kawali, 1371-1475M). Resiguru adalah gelar yang sangat terhormat bagi seorang raja yang telah membuat/menurunkan suatu “AJARAN” (visi hidup, teh way of live) bagi acuan hidup keturunannya (mungkin yang disebut dalam naskah kuna dengan istilah Sanghyang Linggawesi?).
Bila demikian halnya, maka tidak ayal lagi Resiguru Demunawan, tokoh cikal bakal Kerajaan Saunggalah I pun mempunyai atau membuat suatu “AJARAN”. Keyakinan ini dibuktikan oleh seorang keturunannya yang juga menjadi Raja di Saunggalah I (Kuningan) dan kemudian pindah menjadi raja di Saunggalah II (Mangunreja/Sukapura) yaitu PRABUGURU DARMASIKSA (1175-1297 M) yang memerintah selama 122 tahun (!).
Prabuguru Darmasiksa pertama kali memerintah di Saunggalah I (persisnya sekarang di desa Ciherang, Kec. Kadugede, Kab. Kuningan selama beberapa tahun) yang selanjutnya diserahkan kepada puteranya dari istrinya yang berasal dari Darma Agung, yang bernama Prabu Purana (Premana?).
KERAJAAN SAUNGGALAH II (MANGUNREJA – SUKAPURA – TASIKMALAYA)
Kemudian Prabuguru Darmasiksa pindah ke Saunggalah II (sekarang daerah Mangunreja di kaki Gunung Galunggung, Kabupaten Tasikmalaya), yang nantinya kerajaan diserahkan kepada putranya yang bernama Prabu Ragasuci. Adapun Prabuguru Darmasiksa diangkat menjadi Raja di Karajaan Sunda (Pakuan) sampai akhir hayatnya.
Setelah ditelusuri, ternyata Prabuguru Darmasiksa adalah tokoh yang meletakkan dasar-dasar Pandangan Hidu/Visi ajaran hidup secara tertulis berupa nasehat. Naskahnya disebut sebagai AMANAT DARI GALUNGGUNG, disebut juga sebagai NASKAH CIBURUY (nama tempat di Garut Selatan tempat ditemukan naskah Galunggung tsb) atau disebut pula KROPAK No.632, ditulis pada daun nipah sebanyak 6 lembar yang terdiri atas 12 halaman; menggunakan aksara Sunda Kuna.
Dalam naskah Amanat Dari Galunggung diharapkan kita akan dapat menyebutnya sebagai “AMANAT PRABUGURU DARMASIKSA” yang hanya terdiri dari 6 lembar daun nipah. Didalam amanat ini tersirat secara lengkap apa visi hidup yang harus dijadikan pegangan masyarakat dan menjadi citra jatidiri kita (khususnya Sukapura/Tasikmalaya), lebih makronya lagi bagi orang Sunda yang kemudian mungkin merupakan kontribusi bagi kepentingan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berwawasaan Nusantara.
Di bawah rangkuman amanat-amanat Prabuguru Darmasiksa dari setiap halaman (yang diberi nomor sesuai dengan terjemahan Saleh Danasasmita dkk, 1987).
Sistematika rangkuman tersebut terbagi dalam 4 point:
  • Amanat yang bersifat pegangan hidup /cecekelan hirup.
  • Amanat yang bersifat perilaku yang negatif (non etis) ditandai dengan kata penafian “ulah” (jangan).
  • Amanat yang bersifat perilaku yang positif (etis) ditandai dengan kata imperatif “kudu” (harus).
  • Kandungan nilai, sebagai interpretasi penulis.
AMANAT PRABUGURU DARMASIKSA
HALAMAN 1
Pegangan Hidup:
Prabu Darmasiksa menyebutkan lebih dulu 9 nama-nama raja leluhurnya.
Darmasiksa memberi amanat ini adalah sebagai nasihat kepada: anak, cucu, umpi (turunan ke-3), cicip (ke-4), muning (ke-5), anggasantana (ke-6), kulasantana (ke-7), pretisantana (ke-8), wit wekas ( ke-9, hilang jejak), sanak saudara, dan semuanya.
Kandungan Nilai:
Mengisyaratkan kepada kita bahwa harus menghormati/mengetahui siapa para leluhur kita. Ini kesadaran akan sejarah diri.
Mengisyaratkan pula kesadaran untuk menjaga kualitas (SDM) keturunannya dan seluruh insan-insan masyarakatnya.
HALAMAN 2
Pegangan Hidup:
Perlu mempunyai kewaspadaan akan kemungkinan dapat direbutnya kemuliaan (kewibawaan dan kekuasaan) serta kejayaan bangsa sendiri oleh orang asing.
Perilaku Yang Negatif:
Jangan merasa diri yang paling benar, paling jujur, paling lurus.
Jangan menikah dengan saudara.
Jangan membunuh yang tidak berdosa.
Jangan merampas hak orang lain.
Jangan menyakiti orang yang tidak bersalah.
Jangan saling mencurigai.
Kandungan Nilai:
Sebagai suatu bangsa (Sunda) harus tetap waspada, tidak boleh lengah jangan sampai kekuasaan dan kemuliaan kita/Sunda direbut/didominasi oleh orang asing.
Kebenaran bukan untuk diperdebatkan tapi untuk diaktualisasikan.
Pernikahan dengan saudara dekat tidak sehat.
Segala sesuatu harus mengandung nilai moral.
HALAMAN 3
Pegangan Hidup:
Harus dijaga kemungkinan orang asing dapat merebut kabuyutan (tanah yang disakralkan).
Siapa saja yang dapat menduduki tanah yang disakralkan (Galunggung), akan beroleh kesaktian, unggul perang, berjaya, bisa mewariskan kekayaan sampai turun temurun.
Bila terjadi perang, pertahankanlah kabuyutan yang disucikan itu.
Cegahlah kabuyutan (tanah yang disucikan) jangan sampai dikuasai orang asing.
Lebih berharga kulit lasun (musang) yang berada di tempat sampah dari pada raja putra yang tidak bisa mempertahankan kabuyutan/tanah airnya.
Perilaku Yang Negatif:
Jangan memarahi orang yang tidak bersalah.
Jangan tidak berbakti kepada leluhur yang telah mampu mempertahankan tanahnya (kabuyutannya) pada jamannya.
Kandungan Nilai:
Tanah kabuyutan, tanah yang disakralkan, bisa dikonotasikan sebagai tanah air (lemah cai, ibu pertiwi). Untuk orang Sunda adalah Tatar Sunda-lah tanah yang disucikannya (kabuyutannya). Untuk orang Sukapura/Tasikmalaya ya wilayahnya itulah tanah yang disucikannya.
Siapa yang bisa menjaga tanah airnya akan hidup bahagia.
Pertahankanlah eksistensi tanah air kita itu. Jangan sampai dikuasai orang asing.
Alangkah hinanya seorang anak bangsa, jauh lebih hina dan menjijikan dibandingkan dengan kulit musang (yang berbau busuk) yang tercampak di tempat sampah (tempat hina dan berbau busuk), bila anak bangsa tsb tidak mampu mempertahankan tanah airnya.
Hidup harus mempunyai etika.
HALAMAN 4
Pegangan Hidup:
Hindarilah sikap tidak mengindahkan aturan, termasuk melanggar pantangan diri sendiri.
Orang yang melanggar aturan, tidak tahu batas, tidak menyadari akan nasihat para leluhurnya, sulit untuk diobati sebab diserang musuh yang “halus”.
Orang yang keras kepala, yaitu orang yang ingin menang sendiri, tidak mau mendengar nasihat ayah-bunda, tidak mengindahkan ajaran moral (patikrama). Ibarat pucuk alang-alang yang memenuhi tegal.
Kandungan Nilai:
Hidup harus tunduk kepada aturan, termasuk mentaati “pantangan” diri sendiri. Ini menyiratkan bahwa manusia harus sadar hukum, bermoral; tahu batas dan dapat mengendalikan dirinya sendiri.
Orang yang moralnya rusak sulit diperbaiki, sebab terserang penyakit batin (hawa nafsunya), termasuk orang yang keras kepala.
HALAMAN 5
Pegangan Hidup:
Orang yang mendengarkan nasihat leluhurnya akan tenteram hidupnya, berjaya. Orang yang tetap hati seibarat telah sampai di puncak gunung.
Bila kita tidak saling bertengkar dan tidak merasa diri paling lurus dan paling benar, maka manusia di seluruh dunia akan tenteram, ibarat gunung yang tegak abadi, seperti telaga yang bening airnya; seperti kita kembali ke kampung halaman tempat berteduh.
Peliharalah kesempurnaan agama, pegangan hidup kita semua.
Jangan kosong (tidak mengetahui) dan jangan merasa bingung dengan ajaran keutamaan dari leluhur.
Semua yang dinasihatkan bagi kita semua ini adalah amanat dari Rakeyan Darmasiksa.
Kandungan Nilai:
Manusia harus rendah hati jangan angkuh.
Agama sebagai pegangan hidup harus ditegakkan.
Pengetahuan akan nilai-nilai peninggalan para leluhur harus didengar dan dilaksanakan.
HALAMAN 6
Pegangan Hidup:
Sang Raja Purana merasa bangga dengan ayahandanya (Rakeyan Darmasiksa), yang telah membuat ajaran/pegangan hidup yang lengkap dan sempurna.
Bila ajaran Darmasiksa ini tetap dipelihara dan dilaksanakan maka akan terjadi:
– Raja pun akan tenteram dalam menjalankan tugasnya;
– Keluarga/tokoh masyarakat akan lancar mengumpulkan bahan makanan.
– Ahli strategi akan unggul perangnya.
– Pertanian akan subur.
– Panjang umur.
SANG RAMA (tokoh masyarakat) bertanggung jawab atas kemakmuran hidup.
SANG RESI (cerdik pandai, berilmu), bertanggung jawab atas kesejahteraan.
SANG PRABU (birokrat) bertanggung jawab atas kelancaran pemerintahan
Perilaku Yang Negatif:
Jangan berebut kedudukan.
Jangan berebut penghasilan.
Jangan berebut hadiah.
Perilaku Yang Positif:
Harus bersama- sama mengerjakan kemuliaan, melalui: perbuatan, ucapan dan itikad yang bijaksana.
Kandungan Nilai:
Seorang ayah/orang tua harus menjadi kebangagan puteranya/keturunannya.
Melaksanakan ajaran yang benar secara konsisten akan mewujudkan ketenteraman dan keadil-makmuran.
Bila tokoh yang tiga (Rama, Resi dan Prabu), biasa disebut dengan Tri Tangtu di Bumi (Tiga penentu di Dunia), berfungsi dengan baik, maka kehidupan pun akan sejahtera.
Hidup jangan serakah.
Kemuliaan itu akan tercapai bila dilandasi dengan tekad, ucap dan lampah yang baik dan benar.
HALAMAN 7
Pegangan Hidup:
Kita akan menjadi orang terhormat dan merasa senang bila mampu menegakkan agama/ajaran.
Kita akan menjadi orang terhormat/bangsawan bila dapat menghubungkan kasih sayang/silaturahmi dengan sesama manusia.
Itulah manusia yang mulia.
Dalam ajaran patikrama (etika), yang disebut bertapa itu adalah beramal/bekerja, yaitu apa yang kita kerjakan.
Buruk amalnya ya buruk pula tapanya, sedang amalnya ya sedang pula tapanya; sempurna amalnya/kerjanya ya sempurna tapanya.
Kita menjadi kaya karena kita bekerja, berhasil tapanya.
Orang lainlah yang akan menilai pekerjaan/tapa kita.
Perilaku Yang Positif:
Perbuatan, ucapan dan tekad harus bijaksana.
Harus bersifat hakiki, bersungguh-sungguh, memikat hati, suka mengalah, murah senyum, berseri hati dan mantap bicara.
Perilaku Yang Negatif:
Jangan berkata berteriak, berkata menyindir-nyindir, menjelekkan sesama orang dan jangan berbicara mengada-ada.
Kandungan Nilai:
Manusia yang mulia itu adalah yang taat melaksanakan agama/ajaran dan mempererat silaturahmi dengan sesama orang.
Dalam budaya Sunda, yang disebut bertapa itu adalah beramal/bekerja/berkarya.
Etika dan tatakrama dalam bermasyarakat perlu digunakan.
HALAMAN 8
Pegangan Hidup:
Bila orang lain menyebut kerja kita jelek, yang harus disesali adalah diri kita sendiri.
Tidak benar, karena takut dicela orang, lalu kita tidak bekerja/bertapa.
Tidak benar pula bila kita berkeja hanya karena ingin dipuji orang.
Orang yang mulia itu adalah yang sempurna amalnya, dia akan kaya karena hasil tapanya itu.
Camkan ujaran para orang tua agar masuk surga di kahiyangan.
Kejujuran dan kebenaran itu ada pada diri sendiri.
Itulah yang disebut dengan kita menyengaja berbuat baik.
Perilaku Yang Positif:
Yang disebut berkemampuan itu adalah:
Harus cekatan, terampil, terampil, tulus hati, rajin dan tekun, bertawakal, tangkas, bersemangat, superwira/berjiwa pahlawan, cermat, teliti, penuh keutamaan dan berani tampil. Yang dikatakan semua ini itulah yang disebut orang yang BERHASIL TAPANYA, BENAR-BENAR KAYA, KESEMPURNAAN AMAL YANG MULIA.
Kandungan Nilai:
Manusia perlu introspeksi dan retrospeksi.
Jangan menyalahkan orang lain.
Berkerja harus iklas jangan karena ingin dipuji orang.
Orang yang mulia itu adalah orang yang bekerja/beramal/berkarya.
Kejujuran dan kebenaran ada di dalam diri pribadi, itu adalah hati nurani.
Manusia yang mulia itu adalah yang mempunyai kualitas SDM prima.
HALAMAN 9
Pegangan Hidup:
Perlu diketahui bahwa yang mengisi neraka itu adalah manusia yang suka mengeluh karena malas beramal; banyak yang diinginkannya tetapi tidak tersedia di rumahnya; akhirnya meminta-minta kepada orang lain.
Perilaku Yang Negatif:
Arwah yang masuk ke neraka itu dalam tiga gelombang, berupa manusia yang pemalas, keras kepala, pandir/bodoh, pemenung, pemalu, mudah tersinggung/babarian, lamban, kurang semangat, gemar tiduran, lengah, tidak tertib, mudah lupa, tidak punya keberanian/pengecut, mudah kecewa, keterlaluan/luar dari kebiasaan, selalu berdusta, bersungut-sungut, menggerutu, mudah bosan, segan mengalah, ambisius, mudah terpengaruh, mudah percaya padangan omongan orang lain, tidak teguh memegang amanat, sulit hati, rumit mengesalkan, aib dan nista.
Kandungan Nilai:
Manusia perlu menyadari keadaan dirinya.
Jangan konsumtif tetapi harus produktif dan pro aktif, beretos kerja tinggi serta mempunyai kepribadian dan berkarakater yang positif.
Karater yang negatif membawa kesengsaraan manusia baik di dunia maupun di akhirat.
HALAMAN 10
Pegangan Hidup:
Orang pemalas tetapi banyak yang diinginkannya selalu akan meminta dikasihani orang lain. Itu sangat tercela.
Orang pemalas seperti air di daun talas, plin-plan namanya. Jadilah dia manusia pengiri melihat keutamaan orang lain.
Amal yang baik seperti ilmu padi makin lama makin merunduk karena penuh bernas.
Bila setiap orang berilmu padi maka kehidupan masyarakat pun akan seperti itu.
Janganlah meniru padi yang hampa, tengadah tapi tanpa isi.
Jangan pula meniru padi rebah muda, hasilnya nihil, karena tidak dapat dipetik hasilnya.
Kandungan Nilai:
Minta dikasihani orang itu adalah tercela.
Manusia harus mempunyai ilmu pengetahuan dan berakhlak mulia, sehingga kualitas dirinya prima, seperti padi yang bernas.
Orang yang pongah, tidak berilmu dan berkarakter rendah tak ubahnya seperti padi hampa.
HALAMAN 11
Pegangan Hidup:
Orang yang berwatak rendah, pasti tidak akan hidup lama.
Sayangilah orang tua, oleh karena itu hati-hatilah dalam memilih isteri, memilih hamba agar hati orang tua tidak tersakiti.
Bertanyalah kepada orang-orang tua tentang agama hukum para leluhur, agar hirup tidak tersesat.
Ada dahulu (masa lampau) maka ada sekarang (masa kini), tidak akan ada masa sekarang kalau tidak ada masa yang terdahulu.
Ada pokok (pohon) ada pula batangnya, tidak akan ada batang kalau tidak ada pokoknya.
Bila ada tunggulnya maka tentu akan ada batang (catang)-nya.
Ada jasa tentu ada anugerahnya. Tidak ada jasa tidak akan ada anugerahnya.
Perbuatan yang berlebihan akan menjadi sia-sia.
Kandungan Nilai:
Orang berwatak rendah akan dibenci orang mungkin dibunuh orang, hidupnya tidak akan lama, namanya pun tidak dikenang orang dengan baik.
Hormatilah dan senangkanlah hati orang tua.
Banyak bertanya agar hidup tidak tersesat.
Kesadaran akan waktu dan sejarah.
Kesadaran akan adanya “reward” yang harus diimbangi dengan jasa/kerja.
HALAMAN 12
Pegangan Hidup:
Perbuatan yang berlebihan akan menjadi sia- sia, dan akhirnya sama saja dengan tidak beramal yang baik.
Orang yang terlalu banyak keinginannya, ingin kaya sekaya-kayanya, tetapi tidak berkarya yang baik, maka keinginannya itu tidak akan tercapai.
Ketidak-pastian dan kesemrawutan keadaan dunia ini disebabkan karena salah perilaku dan salah tindak dari para orang terkemuka, penguasa, para cerdik pandai, para orang kaya; semuanya salah bertindak, termasuk para raja di seluruh dunia.
Bila tidak mempunyai rumah/kekayaan yang banyak ya jangan beristri banyak.
Bila tidak mampu berproses menjadi orang suci, ya jangan bertapa.
Kandungan Nilai:
Pekerjaan yang sia-sia sama saja dengan tidak berkarya.
Tanpa berkarya tak akan tercapai cita-cita.
Ketidak tenteraman di masyarakat karena para cerdik pandai, birokrat dan orang-orang kaya salah dalam berperilaku dan bertindak.
Pandailah mengukur kemampuan diri, agar tidak sia-sia.
HALAMAN 13
Pegangan Hidup:
Keinginan tidak akan tercapai tanpa berkarya, tidak punya keterampilan, tidak rajin, rendah diri, merasa berbakat buruk. Itulah yang disebut hidup percuma saja.
Tirulah wujudnya air di sungai, terus mengalir dalam alur yang dilaluinya. Itulah yang tidak sia-sia. Pusatkan perhatian kepa cita-cita yang diinginkan. Itulah yang disebut dengan kesempurnaan dan keindahan.
Teguh semangat tidak memperdulikan hal-hal yang akan mempengaruhi tujuan kita.
Perilaku Yang Positif:
Perhatian harus selalu tertuju/terfokus pada alur yang dituju.
Senang akan keelokan/keindahan.
Kuat pendirian tidak mudah terpengaruh.
Jangan mendengarkan ucapan-ucapan yang buruk.
Konsentrasikan perhatian pada cita-cita yang ingin dicapai.
Kandungan Nilai:
Harus mempunyai SDM yang berkualitas prima.
Konsenrtrasi dan fokus perhatian sangat penting dalam mencapai cita-cita.
Itulah intisari naskah AMANAT DARI GALUNGGUNG (KROPAK 632), yang disebut dengan AMANAT PRABUGURU DARMASIKSA.
Kini terpulang kepada kita dalam menelusuri, memilih serta memilah dan mensistemasikan nilai-nilai luhur yang diamanatkan oleh Rajaguru Darmasiksa kepada kita Urang Sunda (Saunggalah I, II, Galuh, Sunda), bukankah dengan tegas beliau mengamanatkan bahwa amanatnya ini ditujukan bagi kita semuanya untuk terus berusaha mewujudkan masyarakat yang berbudaya.
KINI KITA HIDUP DI ABAD 21
Nilai-nilai yang menjadi Citra Identitas suatu Budaya (lokal) akan berkaitan erat dengan Otentisitas perilaku/visi hidup masyarakat pendukung budaya lokal tersebut. Tetapi otentisitas jatidiri masyarakat itu pun terdiri dari otentisitas jati diri pribadi-pribadi manusianya secara individual. Ini berarti setiap individu yang berada di wilayah Sukapura/Tasikmalaya (khususnya) harus mempunyai kualitas jatidiri yang bercitra identitas otentik sesuai dengan pandangan hidup yang dianutnya (masyarakat pendukung budayanya).
Bila azas ontentisitas ini akan dijadikan dasar acuan maka perlu diusahakan pentransformasian nilai-nilai yang khas tadi kepada seluruh masyarakat pendukungnya. Hal ini diperlukan untuk mensosialisasikan sekaligus menjadi teladan, sehingga masyarakat Sunda tidak hanya menjadi obyek tapi berperan sebagai subyek, adaptif tetapi proaktif, yang dapat NGINDUNG KA WAKTU BARI NGABAPAAN JAMAN.
Nilai-nilai kearifan budaya lokal yang demikian bermakna, apabila kita tidak menyiasati untuk secepatnya diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka makna nilai-nilai luhur tadi hanya akan terbatas menjadi Pengetahuan/Knowledge/Kanyaho saja. Dalam hal ini hanya untuk memenuhi hasrat bernostalgia dan bermimpi saja, arogansi yang feodalistik, yang tidak ada manfaatnya bagi karakter bangsa.
Apabila kita telaah selintas, Amanat Prabu Guru Darmasiksa ini sepertinya hanya diperuntukkan bagi entitas Sukapura saja, tetapi sebenarnya tidaklah demikian. Amanat ini berkaitan dengan wilayah Galuh sebagai asal mula leluhur Prabuguru Darmasiksa, Wilayah Saunggalah I (Kuningan), Wilayah Sukapura, Wilayah Suci (Garut) dan akhirnya seluruh wilayah Kerajaan Sunda, karena beliau dinobatkan menjadi Penguasa Kerajaan Sunda sampai akhir hayatnya. Maka pada akhirnya Amanat Prabu Guru Darmasiksa ini diperuntukkan bagi seluruh entitas Ki Sunda. Bahkan lebih dari itu, pada awalnya Wawasan Nusantara ini juga termasuk wilayah Sunda Kecil dan Sunda Besar. Maka tak ayal lagi amanat ini pun diperuntukkan bagi seluruh Wawasan Nusantara.
Referensi yang gunakan:
Pustaka Pararatwan I Bhumi Jawadwipa – Parwa 1 Sargha 1-4. Agus Aris Munandar dan Edi S. Ekadjati. Yayasan Pembangunan Jawa Barat, 1991.
Rintisan Penelusuran Masa Silam Sejarah Jawa Barat. Drs. Saleh Danasasmita dkk. Pemerintah Propinsi Daerah Tk I. Jawa Barat, 1983-1984.
Sewaka Darma. Sanghiyang Siksa Kandang Karesian – Amanat Gakunggung. Ayatrohaedi dkk. Depdikbud, 1987.
* * *
Sumber :  https://artshangkala.wordpress.com


Ki Sunda di Tatar Sunda (Indonesia)

0 komentar

Ki Sunda di Tatar Sunda (Indonesia)

Pendahuluan
Di tulisan ini akan diterangkan data dan logika yang telah ditemukan, untuk mempermudah jalan pemikiran pembaca mengenai perjalanan sejarah atau riwayat Ki Sunda di zaman dahulu terus ke zaman sekarang, ditutup ke zaman ini dan kedepannya.
Ki Sunda disebut juga dengan Aki Sunda. Kalau orang yang disebut ‘aki’ adalah orang yang sudah ‘mengerti’, atau sudah penuh penemuannya, banyak pengalamannya. Malah ada yang sudah sampai mendalam dan luas artinya sudah dapat membaca sedalam-dalamnya yang tidak terjangkau dengan orang pada umumnya. Ada istilah susunan tingkatan pengetahuan orang yaitu wong, siwong dan wastu-siwong. Wong adalah tingkat orang yang harus dinasehati, masih menggunakan kepamalian. Siwong adalah tingkat orang yang sudah tidak perlu dinasehati, karena sudah tahu dan mengerti pamali. Wastu siwong adalah tingkat orang yang sudah bisa menasehati.
Jadi kita jangan berpikiran bahwa Ki Sunda adalah seseorang, tapi yang harus dicari adalah jejak langkah yang ditinggalkan pada kita yang masih hidup. Yang ditinggalkan oleh Ki Sunda diantaranya berhubungan dengan penanggalan, karawitan, aksara Sunda, bahasa Sunda, wawasan Ki Sunda dalam berbagai bidang kehidupan. Hal-hal tersebut akan menjadi pembahasan kita.
Menggunakan sejarah atau riwayat Sunda, dimulai oleh jaman yang tidak diperoleh ahli sejarah resmi, sebab para ahli sejarah resmi banyak pembatasannya. Yang termasuk dalam sejarah data hanya tertulis, kalau sejarah aksara yang dipakai menulis termasuk dalam sejarah. Hal yang biasa-biasa saja tidak dianggap tulisan, di ukur hanya tanda-tanda. Apalagi hal bahasa tidak diterima dalam sejarah. Padahal yang dibicarakan semua menggunakan bahasa.
Dalam tulisan yang asal-asalan seperti itu tidak dianggap. Bagaimana biasanya orang menulis kalau tidak membuat aksara dan alat tulisnya. Orang dapat menuliskan apa bila tak ada bahasanya. Jadi sebelumnya orang berpikir sebelum menulis. Akhirnya juga harus sudah bisa bicara dahulu. Malah sudah ada tata bahasanya segala, berpikir menertibkan bahasa sekarang. Jadi apa salahnya bila menuliskan perkara sejarah didahulukan yang seperti itu.
Berpikir Ki Sunda, data-data ini sudah ada. Peninggalan Ki Sunda yang pertama yang abadi adalah : Tatar Sunda, Budaya Sunda, Bahasa Sunda, Aksara Sunda, Karawitan Sunda, Penanggalan Sunda dengan Sejarah Sunda.
Demikianlah pendahuluan ini.
Bandung, 23 Mei 2000
AS.
Isi
Tatar Sunda
Sejarah Sunda
Bahasa Sunda
Karawitan Sunda
Aksara Sunda
Penanggalan Sunda
Budaya Sunda
T a t a r     S u n d a
Menurut sejarah menerangkan Tatar Sunda dahulu sudah ada yang disebut peta. Memang sebenarnya peta sejarah dengan peta sekarang tidaklah sama, tapi daripada menerangkan yang tidak jelas, lebih baik menggunakan peta yang ada saja.
Dahulu jumlah orang masih sedikit, jadi yang disebut negara hanya dibatasi oleh laut, oleh sungai besar dengan hutan belantara yang tak pernah didatangi orang, Sekarang batas negara kita dalam sejarah pertamanya, di jaman kita Eropa menjajah negara-negara Asia dan Afrika. Negara kita dijajah oleh Belanda, dinamakan Hindia Timur atau Hindia Belanda. Tapi sebelum dijajah Belanda, bangsa Portugis yang pertama kali berkelana di wilayah kita. Mereka mencatat nama-nama tempat yang sudah didatanginya. Dalam catatan itu pulau-pulau yang didatangi ditanyakan mereka, para penghuni pulau menjawabnya Sunda. Portugis mencatat hal tersebut, kepulauan semua ini disebut Kepulauan Sunda. Lantaran pulau-pulau yang berada di sebelah barat merupakan pulau yang besar, disebut Kepulauan Sunda Besar (mayor). Kalau pulau-pulau yang disebelah timur merupakan pulau-pulau kecil disebut kepulauan Sunda Kecil (minor). Akhirnya juga nama-nama itu yang dicatat dalam bahasa Portugis, kemudian orang Belanda menerjemahkan dengan bahasa Belanda menjadi Sunda Eilanden (kepulauan Sunda), yang dibangun dengan Grote Sunda Eilanden dengan Kleine Sunda Eilanden.
Sunda Eilanden atau Kepulauan Sunda ini yang selanjutnya dinamakan Hindia Timur atau Hindia Belanda. Tapi ilmuan Jerman memberi nama Indo-nesos (Indo=Hindia, Nesos = Nusa, Kepulauan, Benua). Dinamakanlah menjadi Indonesia.
Yang bercanda ada yang menulis Indonesia dengan tulisan Arab, jadi dibalik membacanya (aiSeNoDni), di aksara ini dibaca biasa dengan cara latin (ieu SuNDa na). Jadi maksudnya Indonesia juga Sunda-Sunda juga.
Keterangan dalam sejarah yaitu waktu raja Tarumanegara diganti oleh Sri Maharaja Tarusbawa Dharmawaskita Manunggaljaya Sunda Sambawa, negara yang nama sebelumnya Tarumanegara diganti menjadi negara Sunda. Kejadian ini tepatnya pada hari Radite Pon (Senin Pon), tanggal 09 suklapaksa, bulan Yetsa (bulan ke 8), tahun 591 Caka Sunda. Tanggal ini sama dengan 31 Oktober 695 Masehi Julian.
Jadi tanah yang benar-benar ditempati oleh orang Sunda yang biasa disebut Tatar Sunda yaitu dalam sejarah disebut Jawa Barat. Tapi ketika Islam masuk ke dalam Tatar Sunda ini mereka merebut Cirebon, Banten dan Sunda Kelapa (sejarah Jakarta) ketika diIslamkan jadi bawahan kerajaan Islam Demak. Sesudah dijajah oleh Belanda (Nederlands Indie di tahun 1800 M, bukan waktu jaman VOC) Tatar Sunda jadi provinsi West Java (Jawa barat atau Jawa Kulon), yang dibangun dengan 5 keresidenan : Banten, Buitenzorg (Bogor), Batavia, Cirebon, Priangan.
Keresidenan Banten dibangun oleh Kabupaten Serang. Pandeglang dengan Lebak. Keresidenan Buitenzorg (Bogor) dibangun oleh Kabupaten Buitenzorg (Bogor). Sukabumi dengan Cianjur. Keresidenan Batavia dibangun oleh Kabupaten Tangerang, Batavia, Bekasi, Karawang, Purwakarta dan Subang. Batavia menjadi ibukota negara. Keresidenan Cirebon dibangun oleh Kabupaten Indramayu. Kuningan dan Majalengka. Keresidenan Priangan dibangun oleh Kabupaten Bandung, Sumedang, Garut, Tasik dan Ciamis. Bandung ada Kabupaten dengan adanya Keresidenan jaman Jepang disebut Bandungsi.
Pada jaman peralihan yaitu jaman RIS (Republik Indonesia Serikat), Tatar Sunda namanya Negara Pasundan. Sesudah RIS bubar balik lagi ke nama Jawa Barat yang suka disingkat menjadi Jabar.
Sesudah Indonesia merdeka, Batavia diganti menjadi Jakarta dijadikan DCI (Daerah Chusus Ibukota) yang jadi propinsi mandiri. Jadi dari dulu ada perobahan. Keresidenan ditiadakan, tinggal Kabupaten dan Kotapraja. Kotapraja diganti jadi Kotamadya. Propinsi disebut DT-I (Daerah Tingkat I), Kabupaten dan Kotamadya disebut DT-II (Daerah Tingkat II), Kecamatan disebut DT-III (Daerah Tingkat III), dari sana terus ke Desa atau Kelurahan. Kalau memakai istilah DT jadi DT-IV. Terus ke RW (Rukun Warga), jadi DT-V. Ditutup oleh RT (Rukun Tetangga), jadi DT-VI, Pusat jadi DT-O, jadi jumlah tingkatan daerah ada 7, dari 0 sampai ke 6.
Kalau jaman dahulu, orang yang pindah tempat dari tempat asalnya disebut ngababakan (komplek). Malah istilah ngababakan ditambahkan dengan nama tempat asalnya, misalnya Babakan Ciamis yang ada di Kota Bandung, artinya orang Ciamis yang ngababakan (berkompleks) di Bandung. Ngababakan artinya diam sementara waktu. Mula-mula ngababakan itu karena ingin bertani di tempat yang agak jauh, tapi harus memiliki tempat tinggal. Jadi disebut ngababakan waktu menggarap tanah, menanam sampai membersihkan rumput. Selanjutnya yang bertani balik ke kampung halamannya, karena nanti pada waktunya panen sampai mengangkut hasil panen ke lumbung  di kampungnya.
Kalau yang tidak ngababakan artinya pindah tempat, pindah tempat berteduh. Misalnya karena sudah tidak ada sanak saudara lagi di tempat asalnya. Apalagi yang punya istri atau suami di tempat lain, banyak yang berpindah tempat, atau ikut ke tempat suaminya atau ke tempat istrinya. Seterusnya menjadi orang sana. Tapi walaupun pindah tempat tetap orang Sunda juga karena orang Sunda. Begitu juga orang lain tetap jadi orang asalnya. Pada akhirnya lahir istilah pribumi, non-pribumi yang suka disingkat non-pri. Dengan orang asing hal bagus ini pertamanya dipakai pada jaman Belanda. Pribumi disebut Inlander. Non-pribumi disebut Vreemde Oosten, orang asing disebut Vreemdelingen. Vreemde Oosten adalah orang Cina, India, Arab, Jepang, dan lain-lain. Vreemdelingen maksudnya orang Eropa. Dengan adanya pemisahan ini, jadi ada tiga tingkatan/kelas. Karena orang Eropa dan Jepang digolongkan pada tingkat pertama atau kelas 1. Yang termasuk Vreemde Oosten digolongkan pada tingkat tengah atau kelas 2. Kalau Inlander tingkat paling bawah atau kelas 3. Vreemde oosten jadi penghubung antara kelas 1 dengan kelas 3. Makanya pribumi sudah hidup di negara merdeka juga tetap di tempat kelas 3. Yang jadi kelas 1nya adalah para pembesar yang sikapnya elit dari jaman Sukarno samapi jaman Habibi. Sesudah pindah ke jaman Gus Dur, baru merasa perubahan. Sebab kedaulatan sudah pindah ke rakyat lagi. Sekarang lagi diperjuangkan rubahnya pemerintahan bernegara. Sedang mencari bentuk baru yang lebih bagus.
S e j a r a h   S u n d a
Sejarah bisa dibagi menjadi pra-sejarah, sejarah dulu atau lama, sejarah kemarin dan sejarah kini. Pra-sejarah artinya kejadian yang tidak tercatat dalam sejarah. Sejarah dahulu adalah sejarah paling tua yang terjangkau oleh sejarah. Sejarah kemarin menceritakan tentang penjajahan oleh bangsa asing. Sedangkan sejarah sekarang adalah jaman setelah revolusi, negara kita jadi merdeka. Berikut ini penggalian satu-persatu sejarah yang diatas.
P r a – S e j a r a h  S u n d a
Kalau pra-sejarah artinya kejadian yang tidak di dapat oleh sejarah. Jadi tak dapat menceritakan ceritanya kejadian sejarahnya karena sudah tidak diperoleh. Namun karena ada bukti peninggalannya yang ada wujudnya dan yang tidak ada wujudnya. Yang ada wujudnya umpamanya adalah ‘lingga’, gua yang ‘lain alam’. Yang tidak ada wujudnya seperti ‘bahasa’, ‘lagu’.
Dahulu lingga dianggap sebagai pemujaan dalam upacara keagamaan, disebut karena lingga itu purusa. Arti purusa adalah perabot laki-laki. Entah bagaimana cerita bohongnya, (dramatisasinya), sampai menjadi upacara khusus yang bersangkutan dengan laki-laki. Kalau laki-laki maunya jadi jago terhadap perempuan. Kalau perempuan mau mempunyai laki-laki. Karena memang bersungguh-sungguh, ya ada juga yang diberi ijin.
Sekiranya orang membuat lingga yaitu mendirikan atau menancapkan agar kukuh dalam tanah, mau dipakai mengukur bayangan matahari. Bila sebelumnya hanya ditancapkan dengan kayu. Ternyata dibutuhkan yang tahan cuaca, sebab digunakannya untuk ribuan tahun. Kalau bukan dari kayu paling cuma ratusan tahun. Makanya dibuat dari batu hidup, yaitu batu yang keras dan padat. Dibuatnya bulat panjang. Lalu ditancapkan dengan kuat. Sebab dalam ukuran ribuan tahun tidak boleh berubah sedikitpun. Bila sampai berubah, pasti bayangannya jadi berubah juga.
Takut bila ada orang yang tidak mengerti kalau itu lingga, maka untuk keamanan lingga dikeramatkan. Sebab takut digunakan yang tidak-tidak. Dengan dikeramatkan begitu, maka tidak ada yang berani berbuat macam-macam. Tapi oleh pembuatnya tetap dipakai mengukur bayangan. Tapi oleh orang awam dipuja, disembah, diberi sesajen dan kukusan. Setan yang memakan sesajen pastinya adalah si pembuat lingga, untuk mereka tidak keramat. Malah yang menjadi dukunnya adalah mereka (si pembuat) juga.
Tujuan mendirikan Lingga adalah untuk mengukur bayangan matahari, di waktu tengah hari, di ukur dari panjangnya bayangan dan arah bayangan. Bisa dibayangkan pekerjaan mengukur bayangan begitu lama hingga ribuan tahun, betapa sukarnya, selain itu pasti ada data yang ompong (tak dapat di ambil datanya) karena alam atau hujan, kan tidak ada di bayangan. Tapi hitungan hari tidak berkurang. Tetap saja dihitung sehari, meskipun tidak ada data juga.
P e n a n g g a l a n    S u n d a
Hasil kerja yang begitu hingga kini masih dipakai yaitu ketetapan waktu yang lamanya 365 hari atau satu tahun. Dahulu orang pertamanya sadar kalau sekarang hubungan antara bumi dengan matahari mengikuti aturan hukum alam yang baku di dalam satu tahun itu munculnya bulan purnama 12 kali. Kalau lamanya di bulan purnama ke bulan purnama lagi 29 atau 30 hari. Jadi hubungan bumi dengan bulan juga tunduk pada aturan hukum alam yang baku.
Meneliti dan mempelajari perkara ini tidak ada habisnya dalam ribuan tahun. Sampai ke aturan hukum lama menggunakan aturan hukum matahari hubungan bumi dan bulan. Ki Sunda merumuskannya menjadi aturan penanggalan. Aturan penanggalan ini seterusnya di ikuti oleh penerus-penerusnya, menggunakan cara masing-masing. Penggunaan penanggalan akan dijabarkan pada bab penanggalan di bawah ini.
Sekarang kita jabarkan mengenai gua dan gua alam yang dirubah orang. Jaman manusia tidak jauh dari binatang, tinggalnya di gua. Sebab merasa aman, dapat berlindung dari hujan, panas dan angin. Kalau gua alam murni bentuknya alami. Tapi gua yang dipakai untuk berkumpul orang banyak yang dirubah, berdasarkan kebutuhan orang yang memakainya. Jaman dahulu cara hidup orang dengan binatang tidak berbeda jauh, malah saling menerkam satu sama lain.
Kemajuan orang bisa menggunakan alat seperti batu, digunakan untuk memukul, kayu sepotong untuk memukul. Lalu ada kemajuan, kayu bisa dipakai untuk penusuk, sebagai tombak, dengan cara dilemparkan. Dari sana bisa juga dibuat panah dengan busur. Jadi bisa digunakan jarak jauh, dengan membawa panahnya bisa banyak jumlahnya. Kalau dari batu pertamanya dipukul agar kecil dan tajam. Perkembangan setelah itu, batu diasah agar sangat tajam. Seterusnya batu dibentuk dan diasah, jadi bentuknya halus dan tajamnya bisa terjaga dan bisa diasah.
Semakin lama budaya orang semakin menggunakan akal. Karena dibiasakan menggunakan akal, orang jadi kepinteran. orang bisa mengungguli binatang. Akhirnya orang jadi penguasanya di darat, tapi kalau di laut belum ada yang menguasai. Tapi lama kelamaan orang juga bisa membuat perahu untuk di lautan. Semakin lama semakin besar. Jadi berlayarnya bisa lebih lama dan lebih jauh. Karena leluhur Ki Sunda hidup di kepulauan, wajar kalau pendahulunya mengenal lautan, dibanding dengan orang yang hidupnya di benua yang jauh dari lautan. Orang yang pertama kali merambah lautan adalah leluhur Ki Sunda.  Jangkauannya ke timur sampai ke Afrika Barat, ke baratnya sampai ke Amerika Timur. Bukti jangkauan ini, bisa diusut dari bahasa dengan tata bahasa dengan wilayah yang disebut Polinesia.
B a h a s a   S u n d a
Jadi dengan analisa ini, bukan bahasa Sunda dari bahasa Sansekerta, tapi sebaliknya, bahasa Sunda ibunya bahasa, oleh ahli bahasa disebut ‘Proto-Sundic’. Proto-Sundic keturunannya menjadi bahasa Melayu, bahasa Sansekerta, bahasa Kawi dengan yang lainnya. Bahasa-bahasa ini menurunkan lagi menjadi bahasa Indonesia. Bahasa Jawa dengan bahasa lainnya lagi. Kalau bahasa ada dua rupa. Ada bahasa baku dengan bahasa pasar. Kalau bahasa baku menggunakan tata bahasa yang baku, jadi harus pasti menurut aturannya. Kalau bahasa pasar mengutamakan asal ngerti, bila agak salah menggunakan aturan atau memilih yang bagus banyak minta maafnya. Sekarang bahasa Indonesia dijadikan bahasa resmi. Tapi karena tadinya dari bahasa pasar, jadi ditetapkan tata bahasanya agak sulit, karena tidak sadar berasal dari tata bahasa dalam bahasa Sunda (Proto-Sundic).
Karena orang Jawa mengaku pribumi asli lebih tua dari Sunda, terpaksa dibukakan data yang sebenarnya. Pada jaman kerajaan Sunda akhir abad ke-7, yang jadi penguasa lautan saat itu adalah Sanjaya. Semua bajak laut yang kebanyakan orang Cina, dihancurkan oleh Sanjaya. Tak hanya di lautan saja, tapi juga di pelabuhan tempat persembunyian para bajak laut. Semua yang membuat resah di lautan kalah oleh Sanjaya, maka lautan menjadi aman. Tapi setelah Sanjaya wafat di Mataram (dahulu: Jawa Tengah), orang Cina membawa peninggalan Sailendra yang disembunyikan di Palembang ke Mataram. Semakin banyaknya orang yang datang di laut, ketambah di Mataram untuk di kena tipu, akhirnya semua kabur ke barat, menggunakan jalan darat (perkampungan). Dari dahulu bangsa Syailendra yang mempunyai majikan orang Cina, jadi orang ‘Jawa Tengah’ dengan cara mengalihkan kerajaan Mataram. Jadi yang disebut orang Jawa Tengah sebenarnya orang Sailendra. Di jaman dahulu dibuatlah candi-candi. Pada relief gambarnya nya jelas memperlihatkan orang India . .. Hanya karena ingin menjadi pribumi asli dipaksakan sampai mengganti adat, mengganti bahasa, mengikuti tata cara orang Sunda, tapi bukan dengan cara sekolah, makanya pantas kalau banyak yang lain. Ciri orang Jawa Tengah bukan orang sini asli bisa dilihat dari cara membangun rumah. Kalau orang tropis rumahnya pasti rumah panggung. Kalau rumah orang Jawa Tengah rumahnya . . . . Jadi berdirinya bukan di daerah tropis. Jelasnya orang daerah orang sub-tropis di daerah India yang kalah perang, laju ke orang Cina dibawa dan disembunyikan di Palembang. Karena diusir ke kawasan Sanjaya. Jadi di sejarah ini dimengerti kalau orang jawa tengah yang dibodohi oleh Cina mau menaklukkan Sunda. Tapi tak ada hasilnya juga. Karenanya di jaman Orde Baru Suharto, Cina menjadi jawara. Tapi hanya sampai seumur Orde Baru. Orde Baru runtuh, Cina juga ikut runtuh. Orang Cina pada pergi – menurut ramalan. Hal ini ditutup sampai di sini saja.
K a r a w i t a n    S u n d aSekarang kita teruskan penjabaran perkara karawitan. Hal ini juga tidak tahu bagaimana pertamanya, tapi yang pasti Ki Sunda meninggalkan yang namanya laras atau surupan, patet, pupuh wirahma dengan waditra yang patut kita syukuri.  Pasti kalau pertamanya . . .lantaran memakai otak, jadi hasilnya juga tidak sembarangan. Ada aturan yang dijadikan patokan. Patokan laras atau surupan dumasar dijadikan 5 nada. Nada-nada ini diarahkan  Tugu, Singgul, Galimer, Panelu dengan Kenong. Nama ini sebenarnya macam-macam, umpamanya ada yang disebut Barang, Singgul, Bem, Panelu, Lorloran dst.
Yang mencari dalam karawitan yaitu Pak Mahyar. Lahir yang disebut rakitan. Ada rakitan 9 nada, rakitan 10 nada, rakitan 12 nada, rakitan 15 nada, rakitan 17 nada. Malah sesudah diteliti kemarinya ada yang disebut embat, akibatnya kena rakitan jadi semakin banyak, sebab kejarannya enak didengar, bukan rakitannya.
Rakitan 10 nada di genggaman dibangun oleh 10 nada, tapi yang disuarakan tetap 5 nada.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
T
S
G
P
K
atau
Susunan pada gambar ini disebut laras Salendo
Kalau gambar ini dipanjangkan, jadi nadanya balik lagi ke asal, tapi suaranya beda genggaman, seperti berikut :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
T
S
G
P
K
T
Kalau susunan nada yang lima dirubah, larasnya menjadi beda, atau lahir disebut laras Degung,  dengan laras Madenda.
Susunan nada Laras Degung pada rakitan 10 nada.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
T

S G
P

K T
Susunan nada Laras Madenda pada rakitan 10 nada.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
T

S
G P

K T
Susunan nada-nada ini pada Saron laras Salendro seperti berikut ini:
S G P K T S
B u d a y a    S u n d a
Yang disebut budaya Sunda pertamanya di dalamnya manusia, lalu dijelaskan dibangun yang dianggap rajin berbenah menyentuh hati. Ada budaya yang dijelaskan dalam penglihatan karena ada ikatan dengan mata. Ada budaya yang dijelaskan dengan pendengaran karena ada ikatan dengan kuping, dan seterusnya yang dihubungkan dengan indra lainnya dengan gabungan indra-indra yang mempengaruhi adanya dan diadakannya penjelasan yang diadakan atau dibuat.
Karena orang yang mengerti, membangun apa juga tetap mempunyai arti. Tapi karena yang belum mengerti cuma ikut-ikutan. Karena yang sebelumnya termasuk orang penganut dogma, yaitu orang kebingungan, seperti ‘saya yang paling benar’. Padahal jelas-jelas termasuk dalam golongan orang yang belum mengerti. Karena dogmanya harus dibuang, diganti ilmu dalam arti yang sebenarnya. Jangan cuma katanya, tapi harus mengerti diri.
Dalam menerangkan masalah budaya ada tingkatannya seperti tingkatan sekolah. Ada tingkatan SD, Lanjutan, Universitas. Ada juga yang sudah tingkat yang sangat tinggi. Karena tingkat SD biasanya cuma berupa dongeng. Dongeng ini juga sampai tingkat mana yang membuatnya. Kalau dahulu, dongeng untuk anak, juga untuk menasehati orang tua, contohnya dongeng ‘Si Kabayan mengambil keong. Dongeng itu sekilas hanya dongeng untuk anak-anak. Tapi bila diulas isinya orang tua juga banyak yang tidak mengerti, tidak paham.
Dongeng itu sebenarnya menyindir ke orang tua tapi yang tidak terlalu tua. Bakti karena tidak sadar ke ibu. Orang yang terlalu terdogma yaitu orang yang terlalu tidak mengerti kalau dirinya tidak punya arti, mungkin karena dianggap benar, menganggap benar karena yang lain. Padahal kalau benar diukurnya dengan pamali, benar ceritanya, bukan mungkin bukan yang lain. Sebab ukuran pamali sama dengan ukuran pengertian diri. Semakin dalam semakin mengerti, semakin menjauhkan larangan pamali. Malah jadi tempat bertanya orang banyak.
Dongeng lainnya seperti itu umpamanya ‘dongeng memegang gajah’. Bersama-sama mereka menerangkan gajah seperti apa dan bagaimana. Masing-masing keterangannya bermacam-macam, tergantung kena apa yang dirabanya tadi. Ada yang menyebut seperti tiang (kakinya), ada juga yang disebut seperti ular (belalainya), ada yang menyebut keras (gadingnya) dst. Disini maksud si pembuat dongeng yaitu menerangkan kalau tahu, tak bisa disebut benar. Kalau menyebut gajah harus semuanya dengan jelas, jangan setengah-setengah.
Ada lagi ‘dongeng orang menjual kuda’. Dipercayakan pada anaknya dicela. Dipercayakan pada bapaknya dicela.  Dipercayakan ke mereka berdua. Tapi tidak dipercayakan dicela. Akhirnya kuda tersebut malah digotong. Dongeng ini maksudnya menerangkan ke orang yang tidak punya pendirian. Begini-begitu, bagaimana kata orang saja. Mereka sendiri juga tidak tahu yang disebut benar. Akhirnya langkahnya jadi benar-benar salah. Menggotong kuda, padahal bisa jalan sendiri kuda itu.
Dongeng pondok : ‘Ada satu raja yang sukanya papaya mentah’, maksudnya menyindir ke yang serakah, aji mumpung. Kalau raja yang sukanya papaya mentah, apalagi ke yang matang. Jadi rakyat kebagian apa, mengapa harus makan daunnya atau pohonnya?
Ada lagi dongeng pongok : ‘Ada satu raja lalu wafat’. Kalau tidak wafat panjang ceritanya. Cerita tersebut hanya humor untuk anak-anak yang didongengkan, karena dia lagi malas mendongeng untuk anak-anak.
Jadi yang disebut dongeng macam-macam, dari yang benar sampai yang bohong. Karena yang tidak sadar tidak bisa membedakan dongeng yang benar dengan dongeng yang bohong. Padahal tidak terlalu susah membedakannya. Kalau dongeng tentang dogma sudah pasti tidak benarnya. Walaupun dikarang bagaimana juga. Kalau dasarnya tidak benar ya tetap tidak benar. Hanya biasanya dikarang dengan hati-hati. Sudah tidak ada bohongnya. Terasanya harus begitu saja. Mengapa kita mau berbohong atau menyatakan yang tidak benar malahan disatukan dengan seni.
Ini semua termasuk dalam budaya. Kalau disebut budaya Sunda harus ada Sundanya atau hal keSundaannya harus terbawa. Seperti dalam contoh dongeng di atas, keSundaannya jelas terbawa. Apalagi kalau mencari  keong lihat keSundaannya. Tapi tidak semua dongeng yang memerankan Kabayan mendongengkan keSundaan atau termasuk ke budaya Sunda.
Malahan hal budaya Sunda juga Sunda yang mana. Budaya Sunda dahulu atau Sunda wiwitan beda di budaya Sunda kemarin, beda lagi di budaya sejarah Sunda. Pada budaya Sunda dahulu atau budaya Sunda wiwitan, budaya Sunda bisa disebut budaya asli karena belum terpengaruh pada budaya lainnya. Kalau dalam budaya Sunda kemarin, sudah ganti dengan pengaruh budaya lain, utamanya yang terikat dengan agama Islam. Sejarah budaya bisa disebut budaya campur-aduk, sebab campurannya tidak memakai aturan. Karena dasarnya tidak mengerti. Kalau dasarnya mengerti, membuat campuran jelas tujuannya, jelas membuat apa-apanya. Kalau campuran asal-asalan seperti sampah.
Bagaimana budaya kedepannya tidak benar kalau mau membuat sampah, sampah saja. Kalau sampah dimana-mana juga buangan dan tidak ada arahannya.  Jadi kalau barang buatan harus ada gunanya. Harus selesai jangan tidak selesai, jangan mentah atau hangus, tapi harus masak. Pada barang buatan apa saja, harus irit dengan waktu, jangan membuang bahan dengan waktu. Jangan santai tapi kudu gesit. Jangan melanggar yang dilarang, makanya jadi terbengkalai kena langgaran, hasilnya tidak menyenangkan, bisa-bisa merugikan. Jadi apa gunanya melanggar kalau akhirya jadi rugi. Yang harusnya yaitu syarat jadi hasil pekerjaan. Yang begitu disebut pasti kira hasilnya gagal dari yang diharapkan. Jadi melanggar tidak tambah laku karena tidak cocok dengan tujuan.
Langgaran benar yaitu langgaran yang tidak salah. Budaya benar budaya yang tidak salah. Kalau orang Sunda menggunakan budaya Sunda pasti benar. Kalau orang Sunda tidak memakai budaya Sunda pasti salahnya. Budaya Sunda dapat ditambahkan atau disempurnakan, tapi jangan diganti ke menumpas budaya Sunda, menumpas Sunda. Kalau diperhatikan tidak kurang orang yang mengaku orang Sunda, tapi langkahnya menumpas budaya Sunda. Artinya menumpas Sunda. Bukti nyata hal-hal yang menyangkut pada kesundaan sudah banyak yang ditinggalkan, dibuang. Budaya lain masuk secara paksa karena mengganti budaya Sunda. Kalau yang punya langgaran itu lain-lain pantes karena punya maksud yang disembunyikan. Tapi kalau yang punya langgaran merusak begitu sama yang mengaku orang Sunda. Apa kebisaannya kalau bukan disebut orang gila, bahasa halusnya yang pinter keblinger.  Atau dengan dibalik. Orang jadi angkasawan, kita jadi sawan angka. Orang jadi politikus, kita cuma jadi tikus. Budaya bisa dilihat dari peradaban, suka beradap atau suka biadab.
* * *

Menapaki Perjalanan Sunda

0 komentar

Menapaki Perjalanan Sunda

Oleh : Ali Sastramidjaja
PENDAHULUAN
Sunda. Kalau kata ini diucapkan, orang pasti akan langsung mengkaitkannya dengan etnis. Atau dengan suatu wilayah geografis di sebelah barat P.Jawa. Atau lebih khusus lagi mengkaitkannya dengan kebudayaan, bahkan hanya keseniannya semata.
Jarang ada yang mengira, kalau Sunda itu lebih dari sekedar kebudayaan, etnis ataupun wilayah suatu daerah. Memang dalam peta zaman kolonial, nama Sunda tertera  sebagai Sunda Besar dan Sunda Kecil, Selat Sunda, Laut Sunda. Namun, temuan-temuan ilmu pengetahuan semakin menguak eksistensi Sunda : bukan sekedar wilayah kecil berbudaya khas. Di luar dugaan, Sunda disebut-sebut sebagai kontributor utama untuk kemajuan peradaban berbagai bangsa.
Hal ini dengan jelas dipaparkan oleh Oppenheimer dalam “Thesis Sunda”-nya. Juga dengan gamblang diceritakan beberapa peneliti antropologi dan sejarah dunia. Di samping itu, beberapa tahun yang lalu, telah terbit perhitungan kalender Sunda, yang setelah melalui tahapan penelitian dan perhitungan, ternyata memiliki tingkat akurasi sangat tinggi. Dengan sebutan “Kalangider”, menurut perhitungan kalender inipun  merupakan kalender tertua di dunia.
Berangkat dari temuan-temuan tersebut, maka melalui tulisan ini dicoba disusun untuk menghubungkan sejarah kebudayaan yang terkait dengan kesundaan, yang membentang disepanjang lini ruang dan waktu. Pada intinya, dalam tulisan ini dijelaskan secara global bahwa budaya manusia, dalam hal ini budaya Sunda, saat membangun peradabannya menempatkan diri sebagai bagian dari alam.
Tulisan ini terbagi menjadi beberapa segmen :
  1. Menceritakan awal kehidupan di bumi, dari sel tunggal hingga manusia.
  2. Menceritakan Sunda, dari belum ke berbudaya hingga memiliki kebudayaan.
  3. Menceritakan dunia berbudaya, yakni pengaruh budaya Sunda pada dunia.
Diharapkan tulisan ini memberi gambaran umum mengenai kontribusi Sunda dan kebudayaannya, baik bagi lingkungannya maupun bagi dunia. Disamping itu, tulisan ini diharapkan dapat melahirkan lebih banyak lagi tulisan dan ide-ide mengenai kesundaan.
BAB I
AWAL KEHIDUPAN
Awal kehidupan bermula dari satu noktah kecil. Satu titik kecil yang disebut sel. Yakni mahluk hidup terkecil. Sel tunggal pertama ini konon ditemukan di laut. Kemudian berkembang biak dan tumbuh berkembang serta berevolusi. Ada yang menjadi tumbuhan dan ada yang menjadi hewan. Semakin lama semakin banyak jenisnya, semakin tambah rupanya dan bentuknyapun semakin sempurna. Tumbuhan dan hewan yang berasal dari satu titik selpun, mulai terpisah, mulai membentuk kelompok-kelompoknya sendiri. Ukuran mahluk hidup juga semakin bertambah besar, baik di laut maupun di darat.
Pertumbuhkembangan dan evolusi mahluk hidup selanjutnya membuat langkah maju. Awal perkembangan mahluk hidup dicatat dengan sebutan zaman “Paleozoikum Primer”, yakni sejarah kehidupan perkembangan mahluk hidup. Di dalamnya, ada yang disebut dengan masa “Kambrium”, yakni masa dimulainya pemisahan antara tumbuhan dan hewan, yang mulanya berasal dari satu sel tadi. Berikutnya, disebut dengan zaman “ Ordovisien”, yakni munculnya binatang sebangsa udang, cumi-cumi purba, rumput laut, ganggang laut, agar-agar, karang dan ubur-ubur.
Beberapa langkah lebih maju, daratan mulai ditumbuhi tanaman dan pepohonan. Ini terjadi pada masa “Karbon”, dimana hewan reptilpun sudah mulai berkembang, kemudian hewan menyusui.
Pada masa “Mesozoikum Sekunder” , daratan dan lautan mulai diisi oleh berbagai mahluk hidup. Selain bentuk dan jenisnya semakin beragam, juga semakin ‘meraksasa’ ukurannya, seperti mahluk yang kini dikenal dengan nama dinosaurus, arkosaurus, tiranosaurus, dan burung raksasa – pterosaurus, menjadi puncak akhir zaman mahluk raksasa di darat. Ini dikenal dengan sebutan zaman “Kapur”.
Kemudian, ada perubahan zaman dan ukuran mahluk hidup. Pada zaman “Kaenozoikum Tertier”, ukuran hewan menjadi lebih kecil (mengecil). Pada zaman ini ditemukan badak, tikus juga monyet. Setelah itu pada zaman “Neozoikum Kwartet”, ditemukan hewan darat besar, yakni mamut, gajah raksasa berbulu tebal. Pada masa itu pula mulai ada manusia purba.
BAB II
SUNDA
DARI BELUM BERBUDAYA HINGGA MEMILIKI KEBUDAYAAN
“Phitecanthropus Erectus”, adalah manusia purba yang hidup di daratan Sunda. Paparan Sunda merupakan sebuah kepulauan yang sangat luas. Manusia purba ini konon hidup pada zaman “Pleistosen”. Awal kwartet, lebih kurang satu-dua juta tahun lalu. Fosil manusia modern ditemukan pada lapisan sedimen Pleistosen di daratan tanah Sunda.
Dari manusia purba, manusia mengalami evolusi yang mengantarnya menjadi lebih sempurna. Budaya manusia diperoleh dari hasil olah tenaga, keinginan, pikiran dan perasaan. Kemampuan manusia untuk berkreasi sesuai dengan lingkungan tempat tinggalnya, menghasilkan adat budaya yang khas dan berbeda dengan yang dimiliki manusia di tempat yang berbeda.
Sunda memiliki keindahan panorama yang khas. Gunung yang menjulang tinggi, hutan yang lebat dan rapat — sebagai sumber makanan—sumber mata air yang jernih, memantulkan suasana tenang, damai dan makmur. Embrio budaya Sunda berangkat dari lingkungan alam yang tenang dan kaya khazanah alam tropisnya. Embrio budaya Sunda ditelusuri dari khasanah keseharian hidup yang telah mentradisi secara turun-temurun, yang hingga kini masih tetap dijaga kelestariannya.
Manusia Sunda hidup selaras dengan alam. Belajar dari alam. Cermat dan cerdik menangkap tanda-tanda alam. Salah satunya peka pada suara-suara alam: suara angin, suara hujan, suara halilintar, suara angin, juga suara hewan. Alam yang tenang membentuk budaya kehidupan yang tenang.
Kemampuan memahami suara sangat penting dalam membentuk suara. Suara berkembang menjadi bahasa. Upaya berbahasa merupakan suatu cara untuk menyampaikan pesan. Awalnya adalah pesan sederhana, kemudian berkembang seiring akumulasi pengalaman, membentuk serta mengembangkan perbendaharaan kata. Belajar mencintai alam dari lubuk hati terdalam sehingga menyatunya dengan alam. Adalah budaya yang tercermin dalam keseharian manusia Sunda, dan tercermin dari cara manusia Sunda bertutur: tenang, mengalun, ringan.
Kebudayaan ada yang berkembang di tepian sungai. Dari hulu, hilir, muara sungai, delta, telaga hingga menciptakan di sepanjang garis pantai. Aliran air membuahkan kreativitas. Kreativitas membentuk budaya. Dari membersihkan diri, mengambil air untuk berbagai kebutuhan, hingga membuat alat transportasi air.
Orang Sunda hingga kini akrab dengan alat angkut air. Paling sederhana, yang kini biasa digunakan untuk permainan anak-anak, namanya rakit-gebog. Rakit ini terbuat dari beberapa batang pohon pisang : dua, tiga hingga empat pohon pisang ditebang, diambil batangnya. Panjang batang pisang disamakan, disejajarkan hingga membentuk alas, lalu dipasak dengan bambu (pasak bambu). Selain untuk anak bermain di sungai, rakit gebog juga dapat digunakan untuk alat transportasi melintasi sungai. Praktis, begitu rusak, bisa dengan mudah membuat lagi dengan yang baru. Yang juga tak kalah pentingnya : ramah lingkungan.
Bicara tentang tumbuhan yang tumbuh subur di tanah Sunda, selain pohon pisang, berbagai jenis tanaman bambu mudah dijumpai. Tanaman bambu tumbuh cepat, mudah memperbanyak diri. Sifatnya : kuat, lentur, ringan, dan karena berongga, bambu itu mengambang di air. Selain itu mudah diolah.
Dengan demikian bambu bisa dibuat untuk memenuhi berbagai kebutuhan dalam menjalankan kehidupan. Bambu dipergunakan untuk membuat rumah : dari tiang, rangka, dinding bilik, lantai, sampai ke atap.
Bambu dipakai untuk perabotan dan peralatan rumah tangga : dari bambu yang dipakai seutuhnya seperti untuk saluran air bersih, bangku, jemuran, pago, parako, berbagai anyaman sampai yang terkecil dipakai seumat dan lain-lain.
Karambak Ikan-hal4
Gb : Karambak ikan
Bambu dipakai untuk peralatan dan perlengkapan petani ; dari kincir air untuk irigasi, garu, rancakan, sundung, paranggong, pagar, ajir, aseuk, bungbun, tudung cetok dan lain-lain.
Kincir Air-hal4
Gb : Kicir air
Bambu dipakai untuk peralatan dan perlengkapan berburu dan peternakan. Untuk berburu diantaranya : sumpit, bubu, tombak, jamparing, eurad, dan lain-lain. Untuk peternakan : kandang, kurung, sayang, dan lain-lain.
Bambu dipakai untuk peralatan dan perlengkapan perairan di sugai termasuk jembatan dan transportasi air (rakit), untuk memelihara ikan dalam karambak. Di laut didirikan pagang untuk menangkap ikan.
Rakit bambu-hal4 Gb : Rakit bambu
Bambu juga dipakai untuk alat musik, seperti kohkol, calung, angklung, suling yang menghasilkan suara nyaring dan jernih. Bebrbagai suara alami memberikan inspirasi musik. Saat mengisi lodong dengan air, yang memberi inspirasi membuat tangga nada, yang hingga kini berlaku ialah Salendro, tangga nada lima-nada dengan interval yang sama.
Dari sini kemudian lahir berbagai macam lagu dan patokan lagu (patet). Dari lima nada dalam satu genyang (oktav) dikembangkan menjadi sepuluh nada. Kemudian, perkembangan ini melahirkan laras atau tangga nada degung atau pelog, madenda atau sorog. Setelah ada tangga nada ini, mulailah banyak diciptakan berbagai macam instrumen : seperti instrumen tabuh, dan tiup.
Setelah dapat menempa logam, lahir instrumen lainnya.  Musik Sunda bukan hanya digunakan sebagai sarana hiburan, namun juga untuk kegiatan-kegiatan sakral dan berbagai upacara. Asalnya, musik Sunda ini tidak dituliskan. Kemudian baru ditulis oleh Pak Mahyar.
Dunia tulis menulis sebenarnya dikenal sebagai budaya buhun. Dari hasil penelitian ditemukan berbagai tingkat perkembanagn bentuk huruf. Abjadnya bernama “ka-ga-nga”. Abjad ini lalu berkembang di India, dikenal sebagai tulisan Sansekerta. Sekarang “kaganga” dikenal dengan “ha-na-ca-ra-ka-“.
Penulisan dengan “kaganga” awalnya menggunakan kayu atau bambu sebagai kertasnya. Alat tulisnya bisa pisau, bisa juga getah pohon. Setelah itu, daun lontarpun digunakan sebagai alas untuk menulis. Pada masa berikutnya, ditulis pada saeh (daun) atau pada logam tipis, seperti : tembaga, timah atau kuningan. Bagi para raja, bisa saja memakai lembaran emas. Bersamaan dengan tulisan (huruf), penulisan angka serta ilmu hitungnya juga sama dikembangkan.
Perkembangan berikutnya adalah penelitian kalender. Awalnya adalah memperhatikan keberadaan bulan. Saat bulan setengah lingkaran, dihitung sebagai awal bulan. Lalu bulan purnama, bulan setengan lingkaran berikutnya lalu bulan gelap kembali ke setengah lingkaran lagi, tercatat antara 29 atau 30 hari. Kemudian Ki Sunda mempelajari keberadaan matahari.
Memeriksa matahari tentu tidak bisa ditatap langsung, tidak seperti saat menggunakan bulan sebagai tolak – ukur perhitungan kalender. Menggunakan matahari sebagai patokan, harus menggunakan alat bantu yakni lingga (batu yang berdiri tegak). Bayangan lingga diukur dengan menggunakan lidi.
Setelah satu tahun, bayangan (yang diukur dengan lidi) membentuk satu gelombang (kini dikenal dengan gelombang sinus). Jarak satu gelombang = 365, 25 hari. Inilah perhitungan satu tahun matahari. Diatur kemudian, bahwa satu tahun itu 365 hari untuk selama 3 tahun, tahun keempatnya 365 + (4X0.25) = 366 hari. Dan tahun ke-128, yang jatuh pada tahun ke empat (biasanya 366 hari) dijadikan 365 hari.
Satu tahun matahari = munculnya 12X bulan purnama. Dari sini ditetapkan bahwa satu tahun = 12 bulan. Tapi 12X bulan purnama bila dihitung dari perhitungan bulan, akan sama dengan 354 lebih sedikit. Inilah perhitungan satu tahun bulan. (Dari hasil penelitian Kalangider, A.Sastramidjaja, 1990).
Dengan demikian, penanggalan Sunda  memiliki dua buah perhitungan : yakni pertama berdasarkan perhitungan matahari dan kedua berdasarkan perhitungan bulan. Kelender Sunda menggunakan semuanya hingga saat ini. Kalender matahari digunakan untuk hal yang berkaitan dengan musim, yakni musim kemarau, musim hujan, dan sebagainya.
Kalender bulan digunakan untuk mencatat sejarah yang ditulis dengan lontar atau batu, caritera dan paririmbon (astrologi) ditulis di atas lontar, akurasi kalender Sunda sangat tinggi, baik kalender matahari maupun kalender bulan.
Sunda juga mencatat pertumbuhan dan perkembangan anak. Mulai dari dalam kandungan, saat lahir, remaja hingga awal dewasa. Pengetahuan ini dimaksudkan agar calon orang tua mengetahui apa yang perlu diperhatikan, selama mengasuh anak baik secara fisik maupun secara mental. Misalnya, saat bayi berusia satu minggu, ditulis bahwa bayi suka tersenuym sendiri.
Lalu, diceritakan pula proses seorang anak kapan mulai belajar berjalan, dan bagaimana membimbingnya. Mengenai permainan terurai bagi anak sejak lahir sampai awal remaja. Saat anak laki-laki menginjak usia antara tiga hingga enam tahun, disunat. Sunat merupakan tradisi budaya Sunda sejak dahulu.
BAB III
SUNDA MEMBUDAYAKAN DUNIA
Sumber : Thesis Sunda (Oppenheimer), et al.
Dalam tulisan ilmiah Oppenheimer, disinyalir Sunda pernah mendunia. Salah satu penetrasi budaya yang menjadi kontribusi Sunda dalam distribusi global (keluar wilayah Sunda) adalah tradisi sunat, teutama bagi laki-laki.
Tradisi sunat di Sunda ini telah mempengaruhi daerah : Mediterania Timur, Sub-Sahara Afrika, Teluk Persia, Afrika Timur, Timur Dekat Kuno (termasuk Mesir), Nugini, Korea, Oseania. Di Sunda, tradisi ini diberlakukan sejak anak berusia sekitar 3 – 6 tahun.
Sunat mudah diterima secara luas, karena alasan kebersihan dan kesehatan yang menjadi faktor utama. Kebersihan dan kesehatan organ vital terutama untuk pria, akhirnya menjadi tradisi di banyak tempat, dan dikodifikasi oleh agama-agama Samawi. Selain sunat, kebudayaan, gaya hidup, keahlian di bidang teknologi maritim dan pertanian juga ikut menyebar luas dari daratan tanah Sunda ke berbagai daerah yang dikunjunginya.
Dalam thesis Sunda-nya Oppenheimer mensinyalir adanya migrasi jangka panjang dari wilayah Sunda ke berbagai wilayah lain, dengan populasi berlebih, disebabkan oleh bencana banjir. Diasumsikan, bencana inilah yang menjadi pencetus perkembangan keahlian maritim yang Adi luhung yang dimiliki masyarakat Sunda.
Maka, ekspansi Sunda diawal milenium terjadi karena kecanggihan teknologi maritimnya, untuk masa itu, termasuk di dalamnya bidang pelayaran. Teknik kelautan merupakan prasyarat bagi migrasi jangka panjang. Dibutuhkan kapal yang kokoh, besar dan mudah menembus berbagai kendala yang mungkin terjadi selama mengarungi samudra.
Oppenheimer menengarai/menandai bahwa populasi Sunda asli yang didukung oleh keahlian maritim yang handal, telah membawa peradaban (Sunda) ke Asia Selatan (wilayah sungai Indus), Asia Barat (Mesopotamia), serta menyentuh peradaban Mesir dan belahan Afrika lainnya, serta merambah hingga Eropa (termasuk di dalamnya Basque).
Peradaban yang terbentuk berekspansi dan sanggup membuat ikatan lintas budaya, beradaptasi dengan lingkungannya yang baru. Sistem budaya formal, seperti mitos, bahasa, seni, sistem religi, alat musik dan bentuk-bentuk musik, cara menulis dan perhitungannya, termasuk detail bukti atas tapak Sunda diberbagai wilayah perluasannya.
Tapak sunda lain yang menyebar luas adalah penyebaran bibit-bibit tanaman : talas, jagung (maizena), pisang, mangga, dan hasil pangan lainnya. Rempah-rempah merupakan andalan utama hasil kebun yang didatangkan langsung dari tanah Sunda untuk diperdagangkan. Rempah-rempah inilah yang mencuatkan nama Babilonia di Timur, dan Mesir di Barat sebagai pusat-pusat perdagangan dunia pada masa itu. Babilonia menerima barang-barang dagangan dari timur untuk dibawa ke barat (Mesir). Dan dari Mesir, barang-barang dagangan ini, rempah-rempah dari tanah Sunda, diteruskan ke Eropa.
Dari sinilah orang-orang barat (Eropa) mengenal rempah-rempah. Demikian terkenalnya tanah Sunda, hingga namanya terpatri di berbagai Prasasti/tiang kota di mesir maupun Atlantis, dengan sebutan Sunsa-Dwipa. Ini membuktikan bahwa ekspansi Sunda memberi kedudukan yang kokoh untuk jangka waktu yang lama, terutama kontribusinya di dunia perdagangan.
Ikonografi, produk-produk patung, ukiran logam (perunggu), dan gerabah, juga menjadi ciri kuat keterkaitan kesinambungan penetrasi budaya Sunda di berbagai wilayah sebarannya, dalam hal ini di Afrika. Ikonografi patung-patung Afrika yakni ukiran perunggu dari Ife. Model ini pada akhirnya memberikan temuan betapa dekatnya kemiripan akan model-model ketuhanan.
Oppenheimer, yang adalah seorang dokter pedriastis/ahli genetika, justru memberi kontribusi untuk temuan ilmiah, bahwa ekspansi sunda ke barat juga membawa ikutan distribusi penyakit darah yang diturunkan secara genetis, yang dikenal dengan sebutan talasemia.
Jelajah penyebaran talasemia sangat cocok dengan “hipotesa perluasan Sunda”, khususnya DNA tipe B. Talasemia disinyalir menjadi cikal-bakal penyakit malaria.
Sunda berekspansi dan pengaruhnya bertahan lama, tidak lain akibat kepandaian, keberanian dan rasa ingin tahu dalam mencoba hal-hal baru, termasuk bermigrasi. Kecerdasan intelektual yang dipadu dengan kemampuan beradaptasi (kecerdasan emosional dan adversitas), serta keyakinan akan wujud pertolongan Sang Hyang Widi (kecerdasan spiritual), merupakan landasan utama yang membentuk sosok manusia Sunda yang menempatkan diri selaras dengan alam, dan sebagai bagian dari alam. Pengaruh budaya Sunda pada dunia pada akhirnya mendorong dunia menjadi lebih berbudaya, lebih mandiri dan kemudian mampu membudayakan diri sendiri.
KESIMPULAN :
Sunda yang saat ini tereduksi menjadi enam etnis dan kebudayaan yang menempati sebagian kecil wilayah suatu negara, dahulu merupakan sebuah wilayah besar dengan kemajuan peradaban dan pengetahuannya.
Migrasi ke berbagai belahan dunia, berimbas pada penyebaran budaya, keahlian hidup, perilaku (termasuk mitos), perdagangan, pertanian, penyebaran bibit tanaman dan penyakit genetis.
Disadari atau tidak, kontribusi Sunda pada dunia banyak yang masih tetap dipertahankan, salah satunya adalah tradisi sunat.

Tabel Pemimpin Kerajaan Sunda- Galuh

0 komentar

Tabel Pemimpin Kerajaan Sunda- Galuh


Oleh : Ali Sastramidjaja

Kala Caka

Sunda Galuh

Sunda-Galuh

0534 – 0592
00 Wretikandayun
0591 – 0592

Tarusbawa
0592 – 0645 01 Tarusbawa

0592 – 0624
01 Wretikandayun
0624 – 0631
02 Mandiminyak
0631 – 0638
03 Sena
0638 – 0645
04 Purbasora
0645 – 0654 02 Sanjaya

0647 – 0654
05 Sanjaya Sanjaya
0654
06  Permana Dikusuma
0654 – 0661 03 Tamperan 07 Tamperan Tamperan
0661 – 0705
08 Ciung Wanara
0661 – 0688 04 Banga

0688 – 0705 05 Medang / Hulukujang

0705 – 0717 06 Hujungkulwan / Gilingwesi

0705 – 0721
09 Purbasari
0721 – 0728
10 Tariwulan
0717 – 0741 07 Dhiwus / Dharmeswara

0728 – 0735
11 Welengan
0735 – 0774
12 Linggabumi
0741 – 0813 08 Wuwus / Gajahkulwan

0774 – 0813
13 Wuwus 01 Wuwus / Gajahkulwan
0813 – 0817 09 Windusakti 14 Arya Kedatwan 02 Arya Kedatwan
0817 – 0835

03 Windusakti
0817 – 0835 10 Kamuning Gading

0817 –
15


16
– 0842
17
0835 – 0838

04 Kemuning Gading/  Pucukwesi
*

Penenggelaman Trah Aji Putih Sunda Galuh Sumedang Pajajaran Baru!

0 komentar
Tags
, , , , , , , , , , , ,
Tulisan Dr. Nina Herlina Libus, Sejarawan tentang Mengenal Situs Jatigede di Harian Pikiran Rakyat Tahun 2005, “Demikianlah situs-situs yang berada di lokasi bakal genangan Waduk Jatigede. Makam-makam kuna ini adalah peninggalan sejarah yang mencerminkan latar belakang sosio budaya masyarakat lama di Kabupaten Sumedang dan nilai makam-makam ini melekat dengan tempat (site) di mana ia berada. Sebagai warisan peradaban sudah sepatutnya situs-situs itu kita lestarikan.” Waduk Jatigede akan menenenggelamkan 25 Situs Cagar Budaya Sunda Sumedang, Situs Megalitikum Punden Berundak Kabuyutan Cipaku Trah Aji Putih yang sudah ada sejak jaman pra sejarah. Situs melekat pada koordinat tempatnya tidak bisa direlokasi. Sumedang telah menurunkan Trah Pemimpin Sunda yang juara, Trah Aji Putih Galuh Pakuan Pajajaran, Sumedang Larang juga dikenal sebagai Pajajaran Baru yang akan bangkit memperbaiki kekacauan di Negara Republik Indonesia. Di Daerah Genangan Jatigede terdapat Lemah Sagandu Kabuyutan Cipaku yang merupakan Jagat Resi dan Pengikat 7 Gunung, upaya penenggelaman Jatigede adalah ingin menenggelamkan Trah Aji Putih yang akan menjadi penyelamat negeri ini.
Cipaku pusat orientasi gunung
Pemimpin dari Trah Sunda Sumedang bisa dilihat dari mulai Kang Emil yang sangat nyongcolang di Kota Bandung, Pak Umar Wirahadikusumah yang satu- satunya Trah Sunda menjadi Wakil Presiden, Para Menteri dari mulai Muchtar Kusumaatmaja, Sarwono Kusumaatmaja, Gubernur Jakarta yang melegenda Ali Sadikin, Prof. RP Koesumadinata yang merupakan ahli geologi kelas dunia berasal dari Sumedang, begitu juga dari kalangan Artist ada Rosa, Paramita Rusadi, penggiat lingkungan Uli Sigar Rusadi, dan lainnya! Tokoh- tokoh Sunda yang manggung umumnya memiliki Trah Sunda Sumedang karena dari sanalah dititiskan Trah Aji Putih kepada anak cucu cicitnya untuk menjadi pemimpin yg dipercaya dan diteladani masyarakat luas. Penenggelaman Jatigede dimana disana terdapat Situs Kabuyutan Cipaku Jagat Resi Aji Putih merupakan upaya menghentikan Trah Aji Putih manggung. Namun tentu saja Leluhur tidak akan tinggal diam! Sesuai Wangsit Siliwangi akan ada pergantian Zaman dari Trah Aji Saka yang suka ribut melulu dan berantem karena hanya mementingkan nafsu kekuasaan akan digantikan oleh Trah Aji Putih yang adem, tentram, damai, silih asah, silih asuh, silih asih dan silih wangian. Pergantian Kepemimpinan Nusantara ini akan ditandai oleh Talaga Bedah disusul Bitu 7 Gunung dan munculnya Budak Angon yang akan menjadi panggeing/ pengingat/ yang mengingatkan kita semua.
SitusKabuyutanCipakuLeluhur Kabuyutan Cipaku menyampaikan pentingnya menjaga Kabuyutan sebagai Jagat Resi tempat diajarkannya ilmu pengetahuan dan spiritual. Leluhur Kabuyutan Cipaku menyampaikan “Lemah Sagandu Diganggu Balai Sadunya! Kabuyutan Cipaku diganggu bencana sedunia!”. Pembangunan Waduk Jatigede telah mengancam keberadaan Lemah Sagandu Kabuyutan Cipaku dimana sebagian besar wilayah Lemah Sagandu yang dibatasi sebelah barat Gunung Lingga, sebelah utara Bukit Pareugreug, sebelah selatan Gunung Cakrabuana, dan Sebelah Timur Gunung Jagat akan ditenggelamkan termasuk didalamnya lebih dari 25 Situs Cagar Budaya, juga Situs Aji Putih yang masih sangat disakralkan oleh Masyarakat.
Jokowi Raja Panyelang, sebelum ganti Zaman wayahna Indonesia akan kacau terus menerus karena yang sedang manggung adalah Trah Aji Saka yang aura/ perbawanya berantem, ribut, saling tikam dari belakang, serakah, orientasinya uang dan kekuasaan. Setelah Jokowi turun tahta, tidak tahu apakah sampai akhir atau berhenti ditengah jalan, nanti akan muncul pemimpin- pemimpin baru Trah Aji Putih yang perbawa nya Adem, Tenang, Kalem, Damai, Sejahtera, Silih Asah Silih Asuh Silih Asih Silih Wangi! Menurut Uga Jatigede diantaranya “Bandung Heurin Ku Tangtung, Sumedang Ngarangrangan, Kadipaten Kapapatenan, Cirebon Kabongbodasan, Indramayu Kalalayuan, Cimanuk Marigi Deui, Darmaraja Jadi Beja, Sukapura Ngadaun Ngora, Galunggung Ngadeg Tumenggung!” Galunggung ~ Galuh Hyang Agung, ngadeg tumenggung, saatnya Trah Aji Putih Galuh Pakuan manggung di Nusantara mengambil alih lagi kekacauan yg dilakukan oleh Trah Aji Saka!
Batara Tunggal menciptakan, Batara Cikal yang menurunkan 3 orang Putra yaitu putra pertama Aji Saka yg menurunkan raja- raja Nusantara dari Timur, Aji Sakti yang menurunkan raja- raja di Utara Kalimantan, dan paling bungsu Aji Putih yang menurunkan Raja Galuh dan kemudian memilih menjadi Resi. Batara Tunggal membuat sayembara siapa yang akan mendapatkan Kembang Cangkok Wijaya Kusumah dan dari ketiga putra ternyata Aji Putih yang mendapatkannya. Aji Saka yang serakah ingin mendapatkan dan merebut Kembang Cangkok Wijaya Kusumah yang dimiliki Aji Putih namun Aji Sakti membantu melindunginya. Aji Putih berkontemplasi menjadi resi di Kabuyutan Cipaku Darmaraja Sumedang dan sangat dimengerti apabila Trah Aji Saka yang selama ini merasuki pemimpin- pemimpin Indonesia sudah lebih dari 50 tahun ingin berupaya menenggelamkan Jatigede dan Kabuyutan Cipaku karena tidak berhasil mendapatkan Kembang Cangkok Wijaya Kusumah dan mereka ingin agar Trah Aji Putih tidak bisa manggung dan keturunan Aji Putih kehilangan jejak peradaban leluhurnya.
spiritual_culturalheritage
Apakah Aji Putih akan diam saja kali ini? Nanti kita lihat kedepan akan terjadi peristiwa Spiritual yang luar biasa.
Sumedang Tandang Makalangan!
Pun sapun kaluluhuran!
Info tentang wangsit Siliwangi bisa dilihat di http://sundanologi.wordpress.com
Tulisan Dr. Nina Herlina Lubis:
006-MengenalSitusJatigedeProfNinaHerlina
Mengenal Situs Jatigede
Oleh Dr. Nina Herlina Lubis, M.S.
Penulis melakukan kunjungan ke lapangan beberapa bulan
lalu untuk melihat kondisi situs-situs tersebut dan
mendokumentasikan tradisi lisan yang hidup di sana.
Dengan merujuk juga kepada penelitian mutakhir, yang
dilakukan Balai Arkeologi Bandung, di lokasi yang akan
ditenggelamkan pembangunan Waduk Jatigede terdapat
setidaknya 25 situs arkeologi, yang kebanyakan berupa
makam kuna.

Situs Jatigede
Situs-situs yang ada di wilayah ini sebagian merupakan
peninggalan masa prasejarah (terlihat dari tradisi
megalit yang ada), masa Kerajaan Tembong
Agung/Sumedanglarang, dan sebagian lagi makam leluhur
pendiri desa, ada juga yang tidak diketahui
asal-usulnya. Menurut penelitian arkeologi,
peninggalan-peninggalan leluhur ini, memperlihatkan
adanya transformasi dari masa prasejarah (masa sebelum
dikenal tulisan) ke masa sejarah (masa setelah dikenal
tulisan). Jadi, makam kuna yang tergolong budaya
megalit (batu-batu besar) itu adalah warisan
prasejarah yang terus difungsikan pada masa sejarah.
Situs-situs tersebut adalah sebagai berikut:
(1) Situs Leuwiloa, berupa makam kuna (keramat) Embah
Wacana, yang berlokasi di Kampung Leuwiloa, Desa
Leuwihideung, Kecamatan Darmaraja. (2) Situs Nangewer,
berupa makam kuna (keramat) Embah Mohammad Abrul Saka,
yang berlokasi di Kampung Nangewer, Desa Leuwihideung,
Kecamatan Darmaraja.
(3) Situs Tembongagung, bekas-bekas kerajaan
Tembongagung yang sudah sulit dikenali, hanya
ditemukan sebaran keramik Cina dari masa Dinasti Ming,
yang berlokasi di Kampung Muhara, Desa Leuwihideung,
Kecamatan Darmaraja.
(4) Situs Pasir Limus, merupakan kompleks makam kuna
Eyang Jamanggala, Eyang Istri Ratna Komala Inten,
Eyang Jayaraksa (Eyang Nanti), dan makam lain. Di
sebelah timur kedua makam ini terdapat monolit. Diduga
ada tatanan batu membentuk bangunan berundak. Makam
ini disebut juga petilasan Tilem;
(5) Situs Muhara, berupa makam keramat Eyang Marapati
dan Eyang Martapati, yang berada di Desa Leuwihideung,
Kecamatan Darmaraja; (6) Situs Marongpong, berupa
makam keramat Embah Sutadiangga dan Embah
Jayadiningrat, pendiri Kampung Cihideung, yang
berlokasi di Desa Leuwihideung, Kecamatan Darmaraja.
(7) Situs Nangkod, makam Embah Janggot Jaya Prakosa,
yang berlokasi di Kampung Nangkod Desa Leuwihideung,
Kecamatan Darmaraja. (8) Situs Sawah Jambe, berupa
tiga batu berdiri (menhir) yang terletak di wilayah
Kampung Sawah Jambe, Desa Leuwihideung, Kecamatan
Darmaraja.
(9) Situs Lameta, berupa makam keramat Embah Dira dan
Embah Toa, pendatang dari Betawi yang membedah aliran
Cihaliwung dan Cisadane. Tokoh ini juga diceritakan
sebagai orang (tempat lalandong/berobat) Prabu
Siliwangi. Situs Lameta berada di pemukiman penduduk
Kampung Lameta Desa Leuwihideung, Kecamatan Darmaraja;
(10) Situs Betok, kompleks makam yang berlokasi di
Kampung Betok, Desa Leuwihideung, Kecamatan Darmaraja;
(11) Situs Tanjungsari, berupa kompleks makam kuna
Embah H. Dalem Santapura bin Betara Sakti, penyebar
agama Islam di Darmaraja, dengan enam makam putranya,
yang berlokasi di Dusun Kebon Tiwu, Desa Cibogo,
Kecamatan Darmaraja. Di lokasi ini juga terdapat makam
Demang Patih Mangkupraja, Patih Sumedang semasa
Pangeran Kornel, dan makam-makam para juru kunci.
Dekat situs terdapat sumur kuna yang disebut
Cikahuripan.
(12) Situs Munjul, berupa kompleks makam dengan makam
utama Singadipa, yang berlokasi di Kampung Munjul,
Desa Sukamenak, Kecamatan Darmaraja; (13) Situs
Keramat Eretan, berupa makam keramat Embah Geulis,
istri Prabu Gajah Agung, dan makam-makam lainnya yang
berlokasi di Kampung Cisurat, Desa Cisurat, Kecamatan
Wado.
(14) Situs Cipawenang, yakni mata air yang
dikeramatkan. Situs ini berada di Kampung Cigangsa,
Desa Pawenang, Kecamatan Wado. Konon mata air ini
dibuat secara ajaib oleh Nyi Mas Ratu Asih, putri dari
Kerajaan Nunuk di Majalengka.
(15) Situs Cigangsa, berupa kompleks makam umum yang
masih difungsikan hingga sekarang. Pada bagian yang
paling atas terdapat kelompok makam yang dikeramatkan,
di mana terdapat makam utama yaitu makam Embah Dalem
Raden Arya Wangsa Dinaya. Situs berlokasi di Kampung
Cigangsa Desa Pawenang, Kecamatan Wado.
(16) Situs Gagak Sangkur, berupa makam keramat Raden
Aria Sutadinata ( berasal dari Banten) yang berlokasi
di Kampung Sundulan, Desa Padajaya, Kecamatan Wado;
(17) Situs Tulang Gintung, berupa makam keramat Eyang
Haji Rarasakti atau Jayasakti yang berlokasi di Pasir
Leutik, Kampung Sundulan, Desa Padajaya, Kecamatan
Wado.
(18) Situs Keramat Gunung Penuh, berupa makam keramat
Tresna Putih, yang berlokasi di Kampung Bantarawi,
Desa Padajaya, Kecamatan Wado; (19) Situs Keramat Buah
Ngariung, makam Embah Wangsapraja, penyebar Islam di
Buah Ngariung, yang berlokasi di Kampung Buah
Ngariung, Desa Padajaya, Kecamatan Wado.
(20) Situs Curug Mas, berupa tiga objek, yaitu
pertama, kompleks makam Embah Dalem Panungtung Haji
Putih Sungklanglarang, penyebar agama Islam dari
Kesultanan Mataram dan makam pengikutnya yang bernama
Angling Dharma, kedua, air terjun Curug Mas yang
diyakini sebagi tempat menyimpan bokor emas, bakakak
(ayam dibelah) emas, dan tumpeng emas; dan ketiga,
sumur keramat yang dinamai Sumur Bandung. Situs ini
berlokasi di Kampung Cadasngampar, Desa Sukakersa,
Kecamatan Jatigede.
(21) Situs Cadasngampar, berupa komplek makam Aki
Angkrih, pendatang dari Sumatra yang mendirikan
Kampung Cadasngampar, dan makam keluarganya, yaitu
makam Aki Angkrih, Nini Angkrih, Aki Kulo, dan Nini
Kulo. Situs ini terletak di Dusun Cadasngampar, Desa
Sukakersa, Kecamatan Jatigede.
(22) Situs Tanjakan Embah, berupa makam keramat Embah
Jagadiwangsa dan Embah Sadaya Pralaya, yang berlokasi
di Desa Jemah, Kecamatan Jatigede. (23) Situs
Sukagalih, berupa lima makam yang dilengkapi bangunan
cungkup. Tokoh utama yang dimakamkan adalah pendiri
desa ini yaitu Eyang Akung. Di sebelah baratnya adalah
makam istrinya, selanjutnya Aki Gading dan dua makam
lagi tidak diketahui namanya. Situs ini berlokasi di
Dusun Sukagalih, Desa Jemah, Kecamatan Jatigede.
(24) Situs Keramat Aji Putih. Situs yang berada di
Kampung Cipeueut, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja ini
berupa makam Ratu Ratna Inten Nawangwulan, makam Prabu
Aji Putih, dan makam Resi Agung. (a) Makam Ratu Ratna
Inten Nawangwulan. Lokasi objek terletak di tengah
persawahan Makam Ratu Ratna Inten Nawangwulan (istri
Prabu Aji Putih) sampai sekarang masih dikeramatkan
oleh penduduk dan masih diziarahi orang, baik penduduk
setempat maupun dari luar dengan berbagai keperluan.
(b) Makam Prabu Aji Putih. Lokasi makam terletak di
sebelah timur laut makam Ratu Ratna Inten Nawangwulan.
Objek berupa makam yang terletak di puncak bukit.
Bukit tersebut dikelilingi oleh parit dan tidak jauh
dari Sungai Cibayawak. (b) Makam Resi Agung. Lokasi
makam terletak di puncak bukit sebelah utara makam
Prabu Aji Putih. Makam tersebut merupakan makam guru
Prabu Aji Putih, pendiri Kerajaan Tembongagung. Makam
masih dikeramatkan dan diziarahi oleh masyarakat
setempat dan dari luar.
(25) Situs Astana Gede Cipeueut. Secara administratif
situs terletak di Kampung Cipeueut, Desa Cipaku,
Kecamatan Darmaraja. Lokasi situs terletak di pinggir
jalan masuk ke Desa Cipaku dan menyatu dengan
pemakaman umum warga setempat. Di situs ini terdapat
tiga objek berupa makam Raja Sumedanglarang, Prabu
Lembu Agung, Embah Jalul, dan istri Prabu Lembu Agung.
Ketiga makam tersebut sampai sekarang masih
dikeramatkan oleh masyarakat setempat dan luar daerah.
Demikianlah situs-situs yang berada di lokasi bakal
genangan Waduk Jatigede. Makam-makam kuna ini adalah
peninggalan sejarah yang mencerminkan latar belakang
sosio budaya masyarakat lama di Kabupaten Sumedang dan
nilai makam-makam ini melekat dengan tempat (site) di
mana ia berada.
Sebagai warisan peradaban sudah sepatutnya situs-situs
itu kita lestarikan, dengan catatan, jangan biarkan
orang-orang berziarah ke makam dengan tujuan lain dari
seharusnya sehingga bisa jatuh menjadi kemusyrikan.
Ini adalah tugas para ulama.***
Penulis, Kepala Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan
Kebudayaan Lembaga Penelitian Unpad/Ketua Masyarakat
Sejarawan Indonesia Cabang Jawa Barat.