Rabu, 30 April 2014

Dongeng Sunda Prabu SiliwangiDONGENG SUNDA PRABU SILIWANGI

Kangjeng Prabu Siliwangi 
Kangjeng Prabu Siliwangi linggih dina singgasana karajaan, ngersakeun magelaran.
Hempak para mantri ponggawa,pangpayuna papatih katut sesepuh nagara,piderekeun piramaan sadayana mendeko mando,nganti-nganti dawuh raja.


Teu lami kangjeng Prabu Siliwangi ngadawuh,gentra alon kawantos keur liwung kalbu,dawuhanana: " Anjeun datang ka mangsa,andika sadaya diperih pati geusan ngayonan pangrurug musuh. Isun percaya kana kateuneungan pati jiwa raga. Mungguh Pajajaran ayeuna estu dikepung-wakul ku musuh,ti kulon ditingker ku urang Banten,ti watan ku urang Cirebon,geus ngangseg karepna ngaranjah nagara urang.

Tapi tina caringcing jeung dijagana kapetengan Pajajaran,nu jadi musuh kandeg teu bisa laju.Ayeuna pamentaisun,sakabeh senapati katut balad-baladna,kudu geura miang deui ngajaga wates mangka tohaga,ulah nepi ka bobor karahayuan.
 Ngan Ki nanda kakasih isun,anu kudu tutunggon karaton,anu lian mah bral geura miang,mangka tembong karongkahan putra putu Pajajaran ... !!!
 

Saparantos bubaran sinewaka,Nanda ngajenggut,raosna nyeri peurih jeung lara wirang,nya eta dumeh henteu kawidian miang ngayonan musuh,kalah ditimbalan tunggu karaton. Dina pikirna Nanda : " Aing  teh perjurit,nu sumeja bela pati ka nagara. Tapi kacida teuing ku raja,make teu dipercaya, dicacampah dianggap bikang tukang ngotokngowo di karaton, keun rasakeun pamales aing...!".
  

Peuting-peuting manehna sakancana lolos ti Pajajaran,ngungsi Maolana Yusup di Banten sejana minangsaraya.

  • Stumble This
  • Fav This With Technorati
  • Add To Del.icio.us
  • Digg This
  • Add To Facebook
  • Add To Yahoo

0 komentar:

Posting Komentar